آرشيو برچسبها: مرتضی نامور

فرمان«آتش به عمامه خامنه ای» در مقابل فرمان«آتش به اختیار»!مرتضی نامور

گردهمایی در پاریس

مراسم بی نظیر وعظیم  سالانه مقاومت پرشکوهترازهرسال درپاریس برگزارگردید، آنچه که تاکنون وتا لحظه نگارش این نوشتار شاهد بوده ایم از جهاتی قابل تآمل و از جهاتی بی سابقه بوده  ازیک سو«گاوگیجهٔ» وهراس رژیم درواکنش قبل وبعد از این مراسم،…. ازیک سو واکنش مزدوران وماموران با وبی واسطهٔ خارج کشوری …

ادامه»

«ترقه بازی» وفرمان به«مایوس نشوید» واکنش احمقانه ومایوسانه ووحشتزده خامنه ای! مرتضی نامور

با همدردی با مردم ایران ومحکوم نمودن کشتار مردم  دراین هفته باید به نکاتی که ولی فقیه ارتجاع به آن اشاره کرد و حاوی مفاهیم بسیار عمیقی است پرداخت. در تمام جهان امروز وقتی شهروندان کشوری مورد تهاجم تروریستی واقع میشوند روسای دولت ورهبران آن جوامع بلافاصله به صحنه میایند …

ادامه»

«شریک» وشراکت ارتجاعی استعماری، درک «بچه شه» ااز انقلاب در ایران :مرتضی نامور

نیم پهلوی

باز هم تاریخ ایران درسرپیچی تعیین کننده قرار گرفته، احتیاج به درک سیاسی چندانی برای فهم این نکته وجود ندارد، برگی ورق خورده ودرهایی برپاشنه سابق نمیچرخد به قولی بعد از شانزده سال وبه تعبیر نگارنده سی وهشت سال حفظ وتیمار مادی معنوی ولایت فقیه وارتجاع خمینی از سوی صاحبان …

ادامه»