آرشيو برچسبها: محمود نیشابوری

خميني ننگ بشريت، جرثومه فساد و تباهي :محمود نیشابوری

خميني ننگ بشريت2،

و آن که از گرگش خورد هر دم شکست گر چه انسان می نمایند، گرگ هست! و آن که با گرگش مدارا می کند، خلق و خوی گرگ پیدا می کند. در جوانی جان گرگت را بگیر! وای اگر این گرگ گردد با تو پیر روز پیری، گر که باشی …

ادامه»