آرشيو برچسبها: علي فرهنگ

مجازات، انتقام و “بدویّت”! – علي فرهنگ

اسيد پاشي

آنچه در این نوشتار به اجمال بیان می شود نگاهی است به مقوله “مجازات” و ارتباط آن با “انتقام” و به طبع آن “بدویّت”. در اینجا “بدویّت” را با مفهوم “انتقام” به مثابه یک واکنش “خصوصی” یکسان پنداشته ایم. به این اعتبار معتقدیم که “مجازات”ی که “انتقام” در درون آن …

ادامه»

“نبرد آلترناتیوها” در ایستگاه “جنایت”!!! – علي فرهنگ

رضا هفت برادران

تقدیم به “بُغض”ی که نه اشک شد، نه فرو خورده؛ ماند… تا در “نبرد آخرین”، سیلاب شود. به “رضا هفت برادران” یکبار دیگر گرگ های در لباس میش، پوستین دریدند و زوزه ها کشیدند و با جفتک پرانی و “عریضه نویسی” به درگاه “شیطان بزرگ” به مثابه “انفجار نور”، ابوالعجایب …

ادامه»

محتسب خم شکست و من سر او.. – علی فرهنگ

سگ

مزدور “محمد کرمی” مجدداً در “ادامه نقدی بر قلم فرسایی آقای علی فرهنگ…”(۱) به ابراز وجود پرداخت و همچون مقاله پیشین سَر بر طاقِ طویله کوفته است. قبل از آنکه “آقای علی فرهنگ” نظرات خود را در رابطه با مقاله فوق بیان نماید توجه خوانندگان محترم را به دلمشغولی توأمان …

ادامه»

از عشق زنده باید، کز مرده هیچ ناید… – علي فرهنگ

پرچم ايران

در میان مجادله قلمی “علی فرهنگ” و “ایران دیدبان”، مزدور “محمد کرمی” نیز ابراز وجود نمود. نامبرده در مقاله ای تحت عنوان “نقدی بر مقاله چرا مجاهدین خلق انتقادات را جدی نمی گیرند؟!”(۱) تلاش نمود تا به زعم خود “آقای علی فرهنگ” را متقاعد نماید که “… انتقاد ناپذیری… (در) …

ادامه»

آن همه ناز و تَنعّم که خزان می فرمود… – علي فرهنگ

پرچم ايران

یکی است ترکی و تازی در این معامله حافظ حدیث عشق بیان کن به هر زبان که تو دانی (حافظ) (۱) پس از انتشار مقاله “آن آتشی که در دل ما شعله می کشد …”(۱)، “ایران دیدبان”ی ها که خود را ملزم به پاسخگویی به “یک شخص با فرهنگ” می …

ادامه»

مه فشاند نور و سگ عوعو کند – علي فرهنگ

سگ

انتشار مقاله “چرا مجاهدین خلق انتقادات را جدی نمی گیرند؟!”(۱) در تحلیل و بررسی انتقادات مطروحه در مقاله “پیام یأس یکی از سخنگویان شورای ملی مقاومت”(۲) با واکنش مضحک و قابل تأمل ارتجاع اسلامی مواجه شد. “واکنش مضحک ” از آن موجود نامرئی به نام “دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه” و …

ادامه»