آرشيو برچسبها: جوادشفايى

دواقدام تروريستى و علامت سوال مشكوك بودنش جواد شفايى

بحران آفرینی زنجیره ای ۳۸ ساله وعبور ازآن وترقه بازی جدید رژیم غوطه ور دربحران وسخت درگیر جنگ قدرت و ثروت پیوسته برای عبور از بحران ها دست به بحران آفرینی های جدیدی زده است تا باانحراف اذهان عمومی اجازه داده نشود بر محور بحران خاص متمرکز شوند و واکنش …

ادامه»

به بهانه چهارمين سالگردشهادت مجاهد خلق غلامرضا خسروى: جوادشفايى

بعضی خونها البته، جدا از تمامی تاثيرات عام، بطور خاص پيام آور و راهگشای مسيری میشوند که در آن می توان حيات وممات يک خلقی را با قبول تمامی مصائب و دردو رنج ناشی از شهادت عزيزانش به عينه ديد. آخر غلامرضا در اوج مظلوميت و در شرايطی بر عهد …

ادامه»