Logo
صفحه نخست حقوق بشر شعر فیلم وموسیقی گالری عکس گوناگون آموزه های انقلابی دانسته های انقلابی پیوند سیمای آزادی اساسنامه

«کاشفانِ فروتنِ شوکران» در مقابل «مزدوران،خائنین ونوکران»!
اسماعیل هاشم زاده ثابت
«کاشفانِ فروتنِ شوکران» در مقابل «مزدوران،خائنین ونوکران»!
غافلان همسازند،
تنها طوفان کودکان ناهمگون میزاید
همساز سایه سانانند،محتاط درمرزهای آفتاب
درهیئت زندگان مردگانند.
وینان دل به دریا افکنانند،به پای دارنده آتشها
زنده گانی پیشاپیش مرگ دوشادوش مرگ....
کاشفان چشمه...کاشفان فروتن شوکران...
شعبده بازان لبخند درشبکلاه درد...
که تباهی ازدرگاه بلندخاطرشان شرمسار وسرافکنده میگذرد(شاملو)
شعرفوق تصویر زیبایی است که زنده یاد «احمدشاملو» ازمبارزان شیردل وجاویدان وزنده درمقابل«مردگان»که خودرا در«هیئت زندگان» مینمایانند در«کاشفان فروتن شوکران بیان کرده .
این تصویر چه شباهت بی مانندی با مجاهدین وهوادرانشان درمقابل خودفروختگانی که «زنده» مینمایند دارد، به راستی هرکه این چند خط را میخواند درعالم حی وواقع مصداقش را کجا ودرچه کسانی میبیند؟،آیا این ابیات نیاز به شرح وتوضیح دارد؟ آیا «زادگان طوفان» جزمجاهدین و«مردگان زنده نما» جز خائنین خودفروخته نیستند؟
روزی که شاعرخائن خودفروشی سیاسی اش را به رژیم علنی کرد شاید اینقدرشعورو درکش را نداشت که چنگ وناخن کشیدن به چهره وآرمان پیشتازان آزادی چه آینده ای دارد وچگونه تف ولعنت خلقی درزنجیر را به ریشش خواهد نشاند.
البته من به این نتیجه رسیده ام که تصویرشعر فوق بسا بالاتر ووسیعتروکلان تر از قدوقواره اجتماعی اسماعیل به یغما رفته آخوندها دارد ومناسبترین لقب را اقای رضامحمدی درمقاله اخیرشان به این خائن مفلوک داده که بازمینه های عینی ومبانی ذهنی وهمچنین عرض وطول سیاسی واجتماعی اوهمخوانی دارد یعنی «نامرد» ومن با اجازه آقای رضامحمدی لقب «نازن» را هم به آن اضافه میکنم.
بله این «نامردِنازن» که توبه نامه هایش هر روز مرزهای جدیدی را درمینوردد اخیراً به سی خرداد سال شصت رسیده و گاله متعفنش را گشوده ودردفاع ازمشروعیت خمینی بی شرافت درمقابل مجاهدین درسال شصت به هرزه درایی پرداخته وسپس به کوه موانع وطوفانهای مبارزاتی که دراین سی سال درمقابل مجاهدین قرار داشته پرداخته وسوزش جانکاه رژیم وخائنین را که با اینهمه موانع نتوانسته اند مجاهدین را ازادامه مبارزه ومقاومت به کرنش وخیانت بکشانند به عیانترین شکل ممکن نشان داده.
تمام «نامردها» و«نازن های» روزگار همینطوربوده اند ودرمیانه معرکه یقه ظالم را رها میکنند وازترس وبزدلی وبی بته گی گریبان مظلوم غرق به خون را میگیرند واین« نامردِ» نازن هم همینطور
قطعاً او خودش قبل از همه ازموانع ودشواریهای «راه» قبض روح شده بوده وروح قبضه شده را به بازماندگان خمینی بی شرافت ومع الواسطه اخوی به یغما داده .
تمام «پژوهشها» و وروده درازیهایش راکه جمع بزنی به یک نتیجه بیشتر نمیرسی وآن اینست که چرا مجاهدین وهوادارانشان به پیروی از«مسعود» خرخره رژیم وایادیش را رها نمیکنند تا همچون این «نامردِ نازن» روزها با لمیدن روی مبل با گربه ای دربغل ومانیتور ۱۲اینچ وبلاگ«زرداب» درپیش رو وشبها به ولگردی دراین گوشه وآن گوشه پاریس، بی هویت وبه یغمای ارتجاع واستعمار رفته به زیستن ومرگ بپردازند.
اوحقد وکینه خود را درست ومو به مو مانند رژیم به رهبری والماس این مقاومت یعنی برادر مسعود نشان میدهد تا شاید گناهان کبیره اش از دورانی که در وصف «نی نی» چشمان« مسعود» مداحی میکرد را بپوشاند، اما هزار افسوس وداغ بردل اوورژیم وسایر خائنین، با قامت سرفراز این مقاومت ورهبرش «مسعود» وحاملان پیام «مسعود» مانند غلامرضا خسروی دراوین، واشرف نشانهای شهید وزنده درسراسر جهان خواهد ماند.
اسماعیل هاشم زاده ثابت
ارسال به فیس بوک
  Aftabkaran. All rights reserved