Logo
صفحه نخست حقوق بشر شعر فیلم وموسیقی گالری عکس گوناگون آموزه های انقلابی دانسته های انقلابی پیوند سیمای آزادی اساسنامه

ستيغ قله حق و عمق چاه باطل
اسماعیل هاشم زاده ثابت
آقاي رجوي درسال 64گفته بود كه اگر چاه باطل خميني خيلي عمق است ، بايد ستيغ قله حق نيز هرچه بيشتر سربه فلك كشيده تر باشد . اين است منطق دوران ما درجنگ با هيولاي آدمخوار خميني ضد بشر.
مطلب آقاي محمد اقبال را درمورد خواهر بي عاطفه اش خواندم، درد عمیق وزخم کاری ای که رژیم ازطریق به خدمت گرفتن خواهران آقاي محمد اقبال بر پیکر او وپسرش درزندان لیبرتی وارد كرده است را با تمام وجودم حس مي كنم، وتعفن ورذالتی را که خاص الخاص رژیم ارتجاعی آخوندی وبنیانگذاربی شرافت آن است را نفرین ميكنم كه چگونه احساسات وعواطف انسانی را لجن مال وجودکریه خود نموده است.
میخواستم بدينوسيله،چند کلمه ای با برادرم محمد دراین زمینه صحبت کنم با این تاکید که «ایرما گریز» موجودی یک وجهی درجهت شکنجه روحی و روانی زندانیان بود ولی با همه دنائتش هرگز همزمان ودرآنِ واحد، هم شکنجه وکشتار را زمینه سازی نمیکرد وهم برای نجات آنها «کمپین» به راه نمیانداخت. ولی اين ناخواهري،این دوعمل را همزمان انجام میدهد .
ايرماگريز، ماهيتش مشخص بود. اويك مامور اس اس ومرگ بود.درحاليكه قربانيان خود را به سوي كوره هاي آدم سوزي روانه ميكرد، برايشان دلسوزي كرده واشك تمساح ميريخت ولي طنز تلخ اين است كه ”عاطفه -گريز“ تحت عنوان، ”همسنگر!!؟ ساكنان ليبرتي “، ”غمخوار خانواده و برادر عزيزبزرگش!!؟“ و”مخالف رژيم جنايتكار آخوندي“، اين جنايت ها را انجام ميدهد.
ازيك طرف،براي شهادت مجاهد خلق غلامرضا خسروي نوحه سرايي مي كند ولي ازطرف ديگر، همزمان،دشنه همان جلادي كه غلامرضا را به مسلخ برده است را, عليه 3000 ساكنان ليبرتي كه الگوها وسمبل هاي راه غلامرضا بودند را تيزتر ميكنندو پابپاي انجمن نجاست درداخل ايران ،سعي ميكند كه خانواده هاي ساكنان ليبرتي را درخارج از كشور به خدمت بگيرد.
ولی محمدجان ما هواداران این مقاومت چهره واقعی ودرونمایه سیاه او وهمنواهایش را ازآینه شفاف مقاومت وپایداری تو وفرزند مجاهدت درزندان لیبرتی واعلام مواضعتان درمورد امثال اینها دریافتیم واگر شما وشمایان نبودید. خدا میداند که اینها الان چه معرکه هايي که علم نکرده بودند، بله به قول خودت رژیم بابكارگيري پاره تن تو درمورد پيشرفت اهداف پليدش وبا شکنجه تووسایراشرفیان توسط افراد حقیری همچون عاطفه اقبال وموش مرده خائن ایرج مصداقی و اسماعیل شاعر به یغما رفته، کاری را که خودش با تمام ابزاروآلات شکنجه وکشتارعلیه این مقاومت خون فشان وخون نشان نتوانسته بود انجام دهد، میخواست عملی کند ولی بنازم به رهبران اين مقاومت وياران وپشتيبانشان كه باموضعگيري هايشان، آسمان خون گرفته مقاومت مردم ایران را روشن كردند. حجت ها و علی ها وغلامرضاهایش در اوین، زهره ها, حسین ها وصبا هایش دراشرف ولیبرتی،نداها ومرضیه هایش دراروپا، رویاها و راضیه هایش دربیمارستان آلبانی و......... محمدها وطاهرهایش یک هدف ویک آرمان ویک زبان ویک روش ویک منش دربرابر دشمن وخودفروختگان به دشمن دارند وهمین نقطه قوت است که آه از نهاد ارتجاع خمینی و استعمار کهنه کاروسیاس با همه عرض وطولش درآورده است .
برادر عزیزم اگرامروز رژیم زهرخورده از زبان اين افراد درباره «استراتژی به گِل نشسته مجاهدین» دادِ سخن سرداده ، علت العلل آن غلامرضا خسروی ها هستند که «استراتژی مقاومت»را که همانا مقاومت ومقاومت ومقاومت است را به پیش میبرند و سرتا پای رژیم را به هیچ میگیرند وباتبسم به مرگ ، قدرتنمایی دژخيمان رادرمقابل ملت ایران نقش برآب میکنند، همچنانکه خودفروختگان سیاسی را نيز تحقیر كرده وچراغ راه ونقشه مسیر مقاومت دربرابر رژیم را براي همگان ترسیم میکنند ، بر همین روال وقتی که مجاهديني مثل تو و طاهر چهره خیانتبار کسی که عنوان خانواده را ابزارخدمت به رژیم وشکنجه روحی وروانی بستگان شناسنامه ای شان قرار داده افشا میکنید, هم آنها وهم اربابان آنها را میسوزانید،
دستانت را مي فشارم و آرزوي ديدارت را درويلپنت دارم .
اسماعیل هاشم زاده ثابت
ارسال به فیس بوک
  Aftabkaran. All rights reserved