Logo
صفحه نخست حقوق بشر شعر فیلم وموسیقی گالری عکس گوناگون آموزه های انقلابی دانسته های انقلابی پیوند سیمای آزادی اساسنامه

سالگردهفده ژوئن نزدیک است، خائنین مایوسانه حاضر به يراق ميشوند
اسماعیل هاشم زاده ثابت
«اگرمن از میان صد احتمال یک احتمال میدادم که شما دست ازاین کارهایی که دارید میکنید برمیدارید خودم میامدم خدمت شما» این جمله را خمینی ضد بشردرآستانه سی خرداد سال شصت وبه منظور زمینه سازی کشتارمجاهدین وبرای به ندامت وخیانت کشیدن مجاهدین، درتلویزیون رژیم اعلام کرد، ومجاهدین هم درجواب وصیتنامه های خودشان را نوشتند وبدین ترتیب مقاومت بی امان با ارتجاع واستعمار شروع شد.
تقریباٌ پارسال همین موقع ها وهنگام نزدیک شدن هفده ژوئن که سالهاست بزرگترین تهاجم سیاسی مقاومت ایران درسطح بین المللی بر علیه رژیم ومماشات است ودرحقیقت سالگرد کمرشکن شدن طرح استعماری زدن سرمقاومت درخارج میباشد والبته درامتداد «تقویت روباه بنفش» وانتصاب آتی او به ریاست جمهوری رژیم، شروع شد، وزارت اطلاعات ابتدا عَلَم وکُتَل تواب خائن وتشنه به خون مجاهدین را «هشت روزه» منتشر کرد وسپس ودر ادامه طرح ازپیش تعیین شده فیل دوقلوهای بهم چسبيده هاي خیانتکار را هوا کرد تا زمینه کشتار مجاهدین دراشرف وبه موازات آن درهم شکستن استحکام مقاومت در سراسر جهان را فراهم کند اما هشیاری رهبری مقاومت وخروش مجاهدین درقتل عام شهریوردر اشرف وتهاجم زندانیان سیاسی ازبند رسته وجان بدر بردگان قتل عام شصت وهفت وخیل غرورآفرین هواداران مقاومت از داخل زندانهای رژیم تا دور افتاده ترین نقاط جهان برعلیه این پروژه ارتجاعی استعماری آنرا درتمام عرصه ها به شکست کشاند ورژیم ماند و حوضش.
سالهاست که رژیم وپشتیبانانش درست درهمین ایام وبرای کندکردن برگزاری سالگرد هفده ژوئن آتش تهیهً ازکار انداختن این اکت بین المللی مقاومت را با فعالترکردن مزدوران رنگارنگ درهمه جا شروع میکند امری که هیچگاه ازدید ونظر مقاومت پوشیده نبوده ونیست. در بی تاثیر بودن این آب درهاون کوبیدن مستاصلانه رژیم وشرکا همین بس که خودِ رژیم به بی فایده بودن آن اعتراف کرد و«گزارش ۹۲ تواب خائن» را سقف لجن پراکنی علیه مقاومت اعلام نمودکه بعد از آن دیگر هیچ حرفی واقدامی برای رژیم«کارساز» نیست الا باد زدن همان گندوکثافت که «مع الاسف» شامه مبارزین ومردم ایران بیشتر آزرده میکند وخائنین را رسواتر.
جمله خمینی ضدبشر درابتدای مطلب را ازاین جهت یادآورشدم که همین چند روز پیش خائن خودفروخته که بزودی معلوم میشود چطور، چند وبه چه خریداری شده بعد از شکست طرح وزارت اطلاعات مطلبی دور و دراز با همین مضمون را البته همچون خمینی«از سرخیرخواهی واصلاح طلبی» برای «سازمان مجاهدین وشورا وکادرهای ساده وساکت آن» به مقاومت خونین پیکر مردم ایران منتشرکرده و خواهان برگشت آنان«به جاده صلاح وصداقت»، بخوانید کنار گذاشتن «کارهاییکه دارید میکنید » که بی شرمانه آنرا در جهت «پیکار آزادی ایران!!!!» نام نهاده گردیده و تشابه محتوایی وماهیتی خود را با خمینی ضد بشروکل ارتجاع واستعمار به روی دایره ریخته.
ازتجربه این سالیان چنین استباط میشود که گردهمایی هفده ژوئن چه تاثیر مرگباروخفه کنندهای برای خمینی وازناب دیر ودور واخیرش دارد که حتی بعد از شکست خفت بار طرح شوم کمرشکن کردن داخلی وبین المللی مقاومت درسال گذشته، باز هم اسب زهوار درفته خیانت را زین می کنند وبه مصاف مقاومت شلاق کشش میکنند و میتازانند.
شواهد این تازانده شدن را میتوان درکُر هماهنگی که تقریبا ازیکهفته پیش شروع شده کاملا مشاهده نمود وانواع واقسام نصایح وپند واندرزهای حکیمانه است که ازین گوشه وآن گوشه از زبان وقلم مجریان شکست خورده پروژه خود را نمایان میکند، اصلا هم به روی نامبارکشان نمیاورند که این تغییر متد وتغییرلحن نه از چشم تیزبین این مقاومت دور میماند ونه هرگز قادر خواهد بود جرثومه متعفن خیانت را بپوشاند، البته رژیم ید طولا وتجربه طولانی درشیوه عوض کردن دارد اما خودش خوب میداند که از میان«صد احتمال، یک احتمال» هم وجود ندارد که مجاهدین را «ازآن کاری که دارند میکنند» باز دارد، مقاومت ايران چون گذشته ، براي سرساييدن به آستان آزادي مردم ا يران و نجات مردم ايران از نكبت آخوندي ، ازپرداختن هرقيمتي،و اقدام به هر انعطافي و ...بازهم ابايي نداشته ودريغ نخواهند كرد. ولي هرگز ، تاكيد ميكنم ، هرگز ازآن “كارهايي“ كه مورد نظر خمینی مدفون وپاسداران سياسي ودستجات داخلي و وخارجی اين رژيم كه خودشان را بعنوان اپوزيسيون اين رژيم جازده اند، نخواهند كرد . خيالشان تخت باشد كه مجاهدين ومقاومت سرفرازمردم ایران گوششان در مقابل نصايح؟!! اين جماعت، همچنان که درمقابل خمینی ضدبشر را بسته وسيماني كرده اند ،واز«قضا» با تمام قوا وبیش از گذشته به حقانیت راه رسمشان درمقابل آن ايستادگي خواهندكرد و آنها را باز هم درپيشگاه خلق قهرمان ايران ،افشا خواهند نمود .
ازاینرو وظیفه وتعهد تمامی اجزا وآحاد این مقاومت اینست که همچنان هشیاری انقلابی خود راحفظ کنند وچهره رژیم را با هرماسک وآرایش متصوری هم که عرضه شود را افشا وترد نمایند وبا فعالیت صدچندان خود پروژه شکست خورده رژیم را درتمامیتش اسقاط کنند این وظیفه تاریخی ما به عنوان هواداران این مقاومت پرشکوه وبی بدیل میباشد
تاریخ خونبار نیل به آزادی مملو از خیانتکارانی است که دشنه دشمن بر گردن آزادگان آخته کردند وهر نقطه تاریخ را ورق بزنیم درحاشیه ها وسوراخ سمبه هایش خائنین لول میزنند، اما همین عموجان تاریخ را این خائنین وپشت کردگان به«پیکار آزادی» نیستند که رقم میزنند بلکه پیشتازان وقهرمانانی آنرا به پیش میبرند که «دست ازکارهاییکه باید بکنند برنمیدارند».
اسماعیل هاشم زاده ثابت
ارسال به فیس بوک
  Aftabkaran. All rights reserved