Logo
صفحه نخست حقوق بشر شعر فیلم وموسیقی گالری عکس گوناگون آموزه های انقلابی دانسته های انقلابی پیوند سیمای آزادی اساسنامه

«این گول بین که روشنی آفتاب را ازما دلیل میطلبد»
اسماعیل هاشم زاده ثابت
شاعرواداده دوباره اندر مواهب وارفتگی قلم دواند و زبان گشود:«جان ساکنان لیبرتی درخطرجدی است»! آنهم ازقول «ماماچه پلیدک»!! وصد البته مثل همیشه وبر پایه المامورالمعذور، مخاطبش وطرف حسابش نه رژیم جنایتکار آخوندی درایران، نه حکومت دست نشانده وآدمکش مالکی درعراق، نه استعمار ودستگاه «اهریمنی» آن که به قول مصدق کبیرکه «بزرگترین گناه نابخشودنی» خود را چنگ درچنگ شدن با آن وآنان میدانست، بلکه مجاهدین ورهبری مقاومت میباشد .
ازکرامات شیخ ما اینست ماست را خوردوگفت شیرین است، آخرِکاری چه نبوغی ازجوانب وجوارح او سر ریز کرده!؟ درحالیکه ازروزتبانی ارتجاع واستعمار بر سرحق وحقوق مردم ایران، درحبس وکشتار تنها نیروی کارآمد و رزمنده وسازمانیافته وتوانای ایران زمین دربرابر رژیم آخوندی هرروزنه یک بار وگاهی هر روز چندین بار ازسوی مقاومت ایران وهمراهان وهمرزمان وهمدردانشان درسراسرجهان خطرجانی مجاهدین محبوس درزندان لیبرتی منعکس شده حالا چه اتفاقی افتاده که شاعرملوس و«انساندوست» ازقول سخنگوی انجمن نجات درخارجه واز سر فوران«انسان دوستی» وتکرارمکرر این کلمه اعصابش خورد شده وخواهان جویا شدن احوال مجاهدین لیبرتی و وبه فکر هشدار به رهبران مقاومت در«خطرعاجل جان» آنها افتاده خدا داند ودایره نفاق!!؟ شایدهم تاکید موکد بر« انساندوستی» کدی مستعمل برای ارباب باشد که نکند خدای نکرده خیال کند هنوز رمقی یا اثری یا تمایلی یا بارقه ای ازگذشته ندامت بار او ازمبارزه واینجور «مهملات غیر آبرومندانه» دراو وجود دارد؟ اللهُ اعلم..؟
به هرحال «شیخنا» خواهان «یک مبارزه آبرومند» درخارجه ازسوی جان برکفان آزادی ستان زندان لیبرتی را پیشنهاد داده عینا همان شکل از« مبارزه آبرومندانه» ونان وآبداری که بازجویان اوین به زندانیان سیاسی همراه با تقدیم پاسپورت وارز دولتی «طیب وطاهر» برای خروج اززندان اوین وپرواز به خارجه را میدادند ومیدهند.
شاعر واداه درادامه ماموریتش حکیمانه وباز هم خیلی «انساندوستانه» به سازمانی باسابقه پنجاه سال جنگ میدانی با شاه وشیخ هم نصیحت فرموده که گول چند مطلب نویس شناخته شده وناشناس را هم که دراین زمینه مینویسند را نخورند وهرچه زودتر «همه باهم» توبه وندامت را بنویسند و«مبارزه آبرومندانه» را پیشه خود سازند، اُف بر او وآن چیزی که آنرا«مبارزه آبرومند» درخارجه مینامد، خبط دِماغ وارفتگی حتما حد ومرز ندارد که سخنگویان انجمن نجات را اینگونه به هجویات وپرت وپلا بافی رسانده.
حتما الان هم که این سطور را میخواند مثل الباقی خیانت پیشگان خیالات برش میدارد که روی سخن با اوست، ما هواداران این مقاومت برضد خط وخطوط رژیم ودرجهت حمایت از پیشروترین وبی نظیرترین مقاومت تاریخ یکصدساله ملتمان علیه رژیم متمرکزیم، این بزرگترین نقطه قوت ما است که رژیم وخائنین ازجمله او وممدوحش را دربرمیگیردوهر از چند گاهی ناله ای میکنند تا نواله ای از «غیب» برسد .
ارسال به فیس بوک
  Aftabkaran. All rights reserved