Logo
صفحه نخست حقوق بشر شعر فیلم وموسیقی گالری عکس گوناگون آموزه های انقلابی دانسته های انقلابی پیوند سیمای آزادی اساسنامه

دلداریِ اطلاعات آخوندی وموش مرده خائن به «دوستان»!
اسماعیل هاشم زاده ثابت
پس ازمعرفي خانم رجوي بوسيله يك انجمن حقوق بشري هندي مستقل و باسابقه و داراي رتبه مشورتي سازمان ملل ،به نام «معتقدان به خدا» بعنوان“پرافتخارترين زن “ سال 2013، مزدوران رنگارنگ وزارت اطلاعات ، دستپاچه هريك به صحنه آمدند و سوزش دروني و حقد وكينه ضد ا نقلابي شان را به اشكال مختلف به نمايش گذاشتند تا به خيال خام خود از ارزش و اعتبار آن كم كنند .
البته جايگاه ونقش رهبري كننده بدون جايگزين و بي مانند خانم رجوي به عنوان يك زن مسلمان انقلابي ، كه سالهاست دريكي از مقاطع بسيار حساس و خطرناك تاريخ ميهمن ما ، كه سكانداري ، مقاومتي شگرف، دربرابر يك ديكتاتوري ولايت فقيه را به عهده داشته است ، مورد گواهي و تاييد و تاكيد و شگفتي بسياري از شخصيت هاي و برجسته ترين عناصر سياسي و نظامي ، وكلا، زنان برجسته و ....درسراسر جهان رادرپي داشته است. . اين مساله تنها براي ماموران وزارت اطلاعات قابل درك و رويت نبوده ونيست، زيرا كه بايد به آنها گفت خودت را به «چند وچگونه فروخته ای».
دراين ميان خود فروخته خائن كه با بلند كردن علم «راه سوم» با زمينه سازي سياسي حمله ده شهريور دست در خون مجاهدين فرو برد تا شايد در دوران رئيس جمهورمدره آخوند روحاني به نان ونوايي برسد ، با افشاگريهای همين مقاومت و هوادارانش مورد لعن ونفرين و طرد هواداران مقاومت ضد ديكتاتوري ولايت فقيه قرارگرفت و داغش كردند.
عبرت روزگار یعنی تواب خائن ، درادامه تعهدش به «دوستان»وبه عنوان «یکی که باید اینکار را انجام دهد» برای كم اهميت جلوه دادن این انتخاب وبه منظور بی اعتبار نشان دادن انجمن مزبور وبرای اینکه ضرب آن را بگیرد ، ازتٍرم متداول «دایره نفاق» درفیلمهایی که درایران بر علیه مجاهدین وبرای مقابله با گسترش هوادارانشان سی سال متمادی درحال تکرار است استفاده کرده ، والگوی شعارهای نماز جمعه و جماعت ولايت فقيه یعنی از ترم «صدام حسین» ورابطه اش با مسئول این سازمان غیردولتی در زمان صدام حسین ودیدارش از عراق را به عنوان فاکت آورده تا اعتبار آن را مخدوش نماید . تواب خائن كه دائم درپي كسب اطلاعات از مقاومت است . اين بارهم دستگاه اطلاعاتيش كار كرده و رابطه انجمن مزبور را با صدام پيدا ميكند . واقعا كه بايد به اين بلاهت اي ول گفت . معلوم است كه خيلي خوب ، درسهاي “آخوند محمود علوي “را فرا گرفته است .
شايد هم تواب خائن منظورش اين بوده است كه چرا به جاي يك زن يعني خانم رجوي ، اين انجمن ، مثلا يك مرد مانند آخوند روحاني و يا خاتمي و ... را انتخاب نكرده است .
در ادامه برای اینکه سمت مشاورتی این انجمن درسازمان ملل را هم هیچ جلوه دهد اضافه میکند که رژیم هم از این نوع سازمانها وانجمنهای مشورتی در سازمان ملل دارد، گویی رژیم برای اینکه عاشق چشم وابروی سازمان ملل بوده این نوع انجمنها را ایجاد کرده ونمیداند نقش مثبت ویا منفیِ آنها چیست ، مشاهده میکنید که گنداب چه جوری راه چاهک را برای رفتن به فاضلاب پیدا میکند.
اما امروز هواداران مقاومت ومجاهدین درسرتاسر ایران ودرتمام جهان با محک پویای مجاهدین ورهبری آن وبه یمن پایداری در اوج آگاهی ودر بدترین وطاقت فرساترین شرایط وبا افشاگری هوادارانشان، خادمین وخائنین تاریخ معاصر ایران را ازهزارکیلومتری تشخیص میدهند، آنها از دیرباز وعلی الخصوص طی مبارزه سی وچند ساله اشان با رژیم آخوندی از تجربه ای بسیار گرانبها برخوردارند وروزمره شاهد پرپر شدن گلهای جامعه ایران درکسوت مجاهدین ومبارزین بوده اند، یلان وشیرانی که مرزبندی قاطع وبا هرقیمت ودرهر مدت ودر هر شرایط ودرهرسن وسال را شیوه زندگی ونقشه مسیر خود قرار داده ند، عرصه ای که موش مرده های حقیری چون ایرج مصداقی و«دوستان» را درآن جایی نیست
به رژیم و«دوستان سئوال کننده» میگوییم که این هنوز از نتایج سحر است وکمی خودتان را کنترل کنید تا صبح دولت ملت ایران وشام خفت آخوندها که توسط مجاهدین ومریم رجوی وبه همت مردم ایران رقم خواهد خورد بدمد، رژیم با دلداری شما خائنین دردی از دردهای بی درمانش علاج نخواهد شد.
اسماعیل هاشم زاده ثابت
ارسال به فیس بوک
  Aftabkaran. All rights reserved