Logo
صفحه نخست حقوق بشر شعر فیلم وموسیقی گالری عکس گوناگون آموزه های انقلابی دانسته های انقلابی پیوند سیمای آزادی اساسنامه

رقابت درخیانت و هرزگي
اسماعیل هاشم زاده ثابت
رقابت درخیانت و هرزگي، پرده سوم ازنمایش تواب خائن ایرج مصداقي به منظورتثبیت مجددمقام سوگلی وزارت اطلاعات.
قبلاٌنوشته بودم که شاعرمفلوک با ایما واشاره ها وتمثیل هرآنچه درکون ومکان مستور ویا آشکاراست با پایین تنه بنی بشرقصد آن دارد که تبدیل به سوگلی وزارت اطلاعات درجنگ با مقاومت مردم ایران شود وهمانجا هم تاکید کردم«مع الاسف» نامبرده مادون آن است
همچنین درمطلب کوتاهی که همین دیروز درآفتابکاران درج شد به خفقان گرفتن تواب خائن ایرج مصداقی بعد ازگزارشات عوضی وتقلیل نرخ خود فروشی اش نزد ارباب که او تعهد ردیابی رهبری مقاومت را داده بود وحالا ازدادن رد یک هوادار مقاومت هم عاجز مانده پرداختم، همچنین پیش بینی کرده بودم که او مشغول تیز کردن نیش ودشنه خیانت است تا ازحساب وزارت اطلاعات و با توهمات خودش درپهلوی مقاومت بنشاند.
تواب خائن که بعد ازانزجارنامه دویست وسی صفحه ای وبارزشدن خیانتکاری اش با تودهنی زندانیان سیاسی وهوادارن مجاهدین روبروشد وبه شدت قافیه را باخته بود درپرده دوم نمایش عرضه خود، بخت خود را با تعرض به هواداران مقاومت واشرف نشانها به آزمایش گذاشت ودراین رابطه لاجوردی گونه به آنها حمله کرد ازاین ترفند هم اما نتیجه مطلوب اربابان در«دایره نفاق»حاصل نشد؛ به همین دلیل تراز وشاقول خیانت را با شاعر واداده درخارجه تنظیم کردتا بدینوسیله برتری خودش دررذالت وخیانت را که با «اضافه حرف زدن»ها وقافهای عدیده اخیر ازدست داده بود دوباره بدست آورد.
درپرده سوم با زبان هرزه شاعرواداده اودست بکارشد تا به صاحبکارش بگوید که ببینید من از او برترم ونکند دراین رقابت درخیانت ورذالت، شاعرواداده، ازاین تواب خائن جلو بزند ومقام سوگلی حرمسرای «دایره نفاق » را از آن خود نماید تا این جاماندگی وخفقان گرفتن خود را سریعا جبران کندوثابت کند که صدتا شاعربه«یغما»رفته ملا را درلودگی وگاوگندچاله دهانی وصدتا حاج داوود ولاجوردی رادرهرزگی ورذالت درجوف پالان دارد به خصوص که فرزند خانم رجوی امروز درمیان اعتصاب غذا کنندگان دلیر درلیبرتی وازجلودارتهاجم جهانی مقاومت به رژیم ودستگاه مماشات میباشد پس باید مادر وپدروخود او نا مشروع شوند اینست جوهر پرده سوم که از «دایره مبارزه با نفاق» دروزارت اطلاعات به تواب خائن سرخط داده شده.
سوته دلان خائن اینک دیگر هیچ درچنته ندارند وبرای اثبات خفقان گرفتنشان درمقابل خروش مجاهدین در زندان ليبرتي و اشرفي نشانها در اقصی نقاط جهان روبه هرزگیهای عامیانه آورده اند وبه هردستاویزی متوصل میشوند تا اصل قضیه که همانا ایستادگی ومقاومت درمقابل رژیم آخوندی میباشد را تحت الشعاع قراردهند تا درتکمیل اعدام وشکنجه مردم ایران چوب زیر بغل رژیمی شوند که درهمه جا آچمزشده.
ابتدا واداده درضدیت با مطلب آقای حسین مهدوی مثل همیشه قياس به نفس کرد نه اینکه او خودش درخلال زندگیش همیشه بی هیچ اراده واختیاروانتخاب این دست آن دست میشده پس هرکس درهر نقطه وانجام یا پرهیز ازهرعمل، بی اراده واختیارعمل میکند دراین زمينه این زبان بسته«حق» دارد اما به هرحال خوشا به آن کس ویا کسانیکه با دم مسیحا زنده میشوند نه با دم متغفن آخوند ووزارت اطلاعاتش.
مصداقی اما که یک سر وگردن درهرزگی وخود فروختگی وآنهم ازنوع پنهان شده اش بلند تراست ویا میخواهد جایگاه خود را درحرمسرای آخوندی حفظ کندسعی دارد بگوید که آنچه رذیلان همه باهم دارند اوبه تنهایی دارد به همین دلیل درنامه ای واینباربه مریم رجوی درون مایه آخوندی را استفراغ کرده وبالانس را با رژیم درضدیت ارتجاعی درجایگاه رهبری جنبش با حمله به او به عنوان یک زن سعی کرده برقرارکند.
ازپوشالهای عامیانه وهرزگیهای قلمی او که بگذریم محتوی اما مثل همیشه کاملا آشکار است؛انجام وادامه ماموریت و ضربه به مجاهدین ومقاومت مردم ایران با خنجر کشیدن به سرو سینه وپشت مقاومت وشهدای جاويدان خلق قهرمان دربرابر رژیم آخوندی یعنی همانهایی که آرمان وراه وروش شهدا را درمقطع کنونی با تمام وجود ادامه میدهند
واداده و خائن با هم کورس رذالت درخیانت گذاشته اند اما هزار افسوس که کار ازکار گذشته وعنصری که تعادلهای سیاسی واجتماعی دیرگاهیست که ازسرمنزلهای تعیین کننده گذشته وجست وخیزها وجای دوست ودشمن نشان دادنهای این سنخ تاثیری درروند تاریخ نخواهد داشت الا اینکه نام ویاد آنها را مترادف خائنین حقیر ثبت نماید، ما که پیش بینی کرده بودیم خفقان گرفتن وموش مردگی تواب خائن به چه دلیل بوده، بیچاره نمیتواند عدم تعادل مزمن روحی روانی خود را بعد ازتوسری خوردن توسط هواداران مقاومت راچگونه جواب دهد، اوکه درعرض هشت روز! دویست وسی صفحه توبه نامه را پرکرده بود به روزی افتاده که چند ماه طول میکشد تا پرده سوم را به اکران دربیاورد شاید هم هم مانند شاعربه یغمای آخوند رفته نیز «حق» داشته باشد که با توجه وضعیت رژیم ومشغولیات بسیارسخت درگیرودار جنگ گرگها درمساله اتمی درروزها وهفته های اخیر، چارواداران وزارت دهنه را خوب کنترل نکرده وجای پرده سوم با پرده «چهارم» عوض شده باشد امری که ازنظر هواداران مقاومت چندان پوشیده نیست، البته با توجه به «هوش وذکاوت» ذاتی تواب خائن تمام سعی خود را کرده تادرپرده سوم «محتوی» را فراموش نکند .
اسماعیل هاشم زاده ثابت
ارسال به فیس بوک
  Aftabkaran. All rights reserved