Logo
صفحه نخست حقوق بشر شعر فیلم وموسیقی گالری عکس گوناگون آموزه های انقلابی دانسته های انقلابی پیوند سیمای آزادی اساسنامه

باب الولایة و دلّال الوزارة
بهروز رستگاری
اسماعیل یغمائی در مطلبی با عنوانِ – ساختار و اشاره ای به ماجرای سعید جمالی- در نقش دلال و واسطّۀ وزارت بدنام با شیوۀ لو رفته قورباغه رنگ کردن و به جای بلبل فروختن این بار اما حِمار ولایت را رنگ کرده و با تعریف و تمجیدهای فراوان اندر مسلمان بودن!!، ساده زیستی و سختگیری در مخارج و ... می خواهد او را بعنوان نوک پیکان رذالت و فرماندۀ جدید وزارت به خوانندگان قالب کند.
متن زیر با نثری قدیمی همراه با طنز و البته کاملا آشنا برای یغمائی و همسنگران وزارت بدنام با اشاره به برخی مطالبِ نوشتۀ فوق، نقش «قوّادی» و واسطه گری یغمائی برای پیوند نامشروع سعید جمالی ( هادی افشار ) با وزارت اطلاعات را افشاء می کند.
«مصداق الرّذالة ودلّال الوزارة»:
اندر تواریخ آمده که حاج اسمال خان معتمدالولایة معروف به یغمایی که از اکابر شعرای زمان خود و از معاندین و محاربین قدیمی بودی بعد از سنوات متمادیّه (سالیان طولانی) در دشمنی و معانده، طریق معارضه و محاربه فرو بگذاشتی و راه و رسم « مغازله» و« معاشقت» با مقام ولایت پیشه کردی، در اردوی ولایت ثبت نام کردی و به مرقد – عظما – دخیل بستی. خلایق بدین طریقت ضالّه و مضلّه فراخواندی، جد و جهد بلیغ (کوشش فراوان) مبذول نمودی تا خیمه و خرگاه ولایت مستحکم و استوار برجای ماندی.
مورخین ثقه(مورد اعتماد) نوشته اند که حاج اسمال خان بر اثر وساوس و تلقینات اخوی بزرگتر که از عمله و اَکَره (مزدوران) ولایت و از اراذل و اوباش وزارت بودی بدین طریق ضالّه رو کردی و تلاش بسیار نمودی تا رضایت – عظما – اکتساب نمودی و لذا در معیّت و همراهی –جلیس الشّیطان- (همنشین شیطان- محمد جعفری) و عمیل الوزارة (مزدور وزارت اطّلاعات) حاج ایرج خان مصداق الرّذالة (نمونۀ رذالت) در خفا انجمن تشکیل دادی و شور و مشورت نمودی، دیگر اراذل و اوباش ولایت به یاری طلبیدی و به دشمنی و جنگ با محاربین و مجاهدین برخاستی.
این کوششها از آن روی آوردی تا معاصی دوران معانده و محاربه ازاله نمودی (برطرف کردن- از بین بردن) و توبه و ندامت مورد قبول ولایت قرارگرفتی و عفو و بخشش مقام –عظما- ایشان را شامل گشتی.
گویند آیات ثلاثۀ خباثت (همنشین، مصداقی خائن و اسمال شاعر) آنچنان جِد و جهل مبذول نمودی که شهرۀ آفاق گشتی و خلایق آنها را «مثلث الخیانة و الرّذالة و الدنائة» (مثلث خیانت، رذالت و فرومایگی) لقب دادی. در این میان حاج اسمال خان معتمدالولایة (مورد اطمینان مقام ولایت) بیش از دو رأس دیگر جهد نمودی و در ابراز ارادت خالصانه و چاکری ذلیلانه به حضرت ولایت اِبرام و پافشاری کردی تا بالاخره مقبول مقام عظما قرار گرفتی و به لقب شریف! –باب الولایة و دلال الوزارة (راه و مسیر به مقام ولایت و دلال وزارت بدنام) مفتخر گشتی.
بریدگان و مُدبرین به جهاد و ملحق شوندگان به جبهۀ وزارت از اکناف عالم برای بیعت با ولایت بسوی ایشان شتافتی و از ارشادات! و تلقینات ایشان تمتّع بردی (بهره گرفتی) ایشان نیز برای تشویق بیعت کنندگان با خلافت، تمامی جِدّ و جهد خود مبذول نمودی حتی به کفش جفت کنی زوّار حرم مطهر! ولایت پرداختی تا با این حیلت و رویّه، خلایق اضلال نمودی (گمراه کردن) و آنان را به الحاق (پیوستن) به اردوگاه خلافت و ولایت ترغیب نمودی.
در خبر است که «قائدالوزارةِ» جدید (فرمانده جدید وزارت اطلاعات) مسمّیبه هادی افشار و معروف به سعید جمالی که از سنوات ماضیّه (سالهای گذشته) با اوباش وزارت و عملۀ ولایت در خفا مراودت و معاشقت داشتی برای رسیدن به دیار فرنگ و محل ماموریت و خدمت از همان ابتدا مورد معاضدت (کمک و همیاری) و مساعدت حاج اسمال خان –دلال الوزارة- و حاج ایرج خان –مصداق الرّذالة- قرار گرفتی و از بذل هیچگونه مساعدت و کمک مالی برای وصول ایشان به دیار فرنگ امتناع نکردی.
فرماندۀ جدید خلافت لدی الورود (به مجرد وارد شدن) به محل خدمت به سوی حاج اسمال خان –باب الولایة و دلال الوزارة- شتافتی و مورد تفقد و ملاطفت ایشان قرار گرفتی. حاج اسمال خان بر سَبیل (در جهت و به منظور) چرب کردن سبیل این –قائد جدید وزارت- به رسم هدیه و پیشکش یک جفت نعلین (کفش) مستعمل ویک عدد قبای (کاپشن) دست دوم بعنوان پیش پرداختِ خدمت به مقام خلافت و برای استحکام وصلتِ این «قائد نامدار»! با مقام ولایت به ایشان تقدیم نمودی.
همۀ این معانی در مکتوبۀ شریفۀ حاج اسمال خان دلال الوزارة که به رسم آیات حوزه جهل و جنایت و بعنوان –تقریظ- و معرفی نامه این –قائد جدید وزارت- وبا مقصد و مقصود قالب کردن این –قائد خیانت- نوشته شده، مورد اشارت قرار گرفتی و به آن اعتراف کردی. از جمله حاج اسمال خان به مساعدتِ مالی برای آوردن این –فرمانده- و قائد به دیار فرنگ و اطراق و منزل کردن این فرمانده در بیت مبارک! و هدیه دادن کفش و کاپشن مستعمل به لفظ و قلم مبارک شهادت دادی.
همچنین حاج اسمال خان –دلال الوزارة- برای اثبات این واسطه گری و دلّالی برای ولایت اندر بیان کمالات و فضایل موهومۀ این -قائد عظیم الشأن-!! وزارت و ساده زیستی و زهد فروشی این مَثَل اعلای خیانت رطب و یابس (تر و خشک-چِرت و پِرت) به هم بافتی و افسانه ها ساختی تا خلایق فریفتی و کلاه گشاد بر سر مردم نهادی. از جمله به قلم مبارک مرقوم فرمودی که وقتی به –قائد جدید وزارت- پیشنهاد دادی که برای غسل البسه (شستن لباسها) کثیفهمی توان به مغازه سر خیابان مراجعه کردی و با اعطای سه دینار فرنگی (یورو) جامه ها نظیف نمودی، -فرماندۀ بزرگ رذالت- به لفظ مبارک فرمودند که من با دست خویش این مشکل را حل کردی و حاجت به خرج اضافی از خزانۀ ولایت نیست.
این داستان بدان روی آوردی تا خلایق را معلوم گشتی که حاج اسمال خان دلال الوزارة تا کجا در ولایت ذوب گشتی و در نقش دلال وزارت چه مشقّات طاقت فرسا تقبل نمودی و برای قالب کردن –قائد- و فرمانده جدید وزارت به چه لطایف الحیّل متوسل شدی و چه لاطائلات به هم بافتی تا چهرۀ مقام –عظما- سرخ نگهداشتی و از «تدمیر» و سرنگونی ولایت ممانعت نمودی.
اعجاب انگیز اینکه حاج اسمال خان در نقش ذَنَب ثَعلب (دُم روباه) شهادت دادی که آنچه –قائدالخیانة- (هادی افشار) گفتی، قلیلی از کثیر و اندکی از بسیار است ولکن نسیان بر ایشان غالب گشتی و یا عامدا تجاهل فرمودی که منبع اصلی منقولات فرمانده خیانت، همان وزارت بدنام و اوباش و اراذل ولایت بودی و اینکه آن –فرماندۀ خیانت- تنها به فرموده سخن گفتی و عمل نمودی و هر چه استاد ازل (وزارت اطلاعات) گفت بگو، می گوید.
و بعنوان حُسن ختام خطاب به حاج اسمال خان دلال الوزارة و حاج ایرج خان مصداق الرّذالة و –فرمانده- جدید یا قائدالخیانة و سایر اراذل و اوباش ولایت باید گفت: اُف لکم و لما تعبدون. تفو بر شما و مرام و مسلک شما. شرمتان باد.

بهروز رستگاری

22 نوامبر 2013
ارسال به فیس بوک
  Aftabkaran. All rights reserved