Logo
صفحه نخست حقوق بشر شعر فیلم وموسیقی گالری عکس گوناگون آموزه های انقلابی دانسته های انقلابی پیوند سیمای آزادی اساسنامه

رکورد سرعت سقوط از وادادگی تا توبه وخیانت
اسماعیل هاشم زاده ثابت
روایت دگردیسی شاعرواداده دیروزبه توبه نامه نویس خائن امروز
درمطلب «سوته دلان خائن زیر ضرب افشا قراردارندهمسایه ها یاری کنید» درمورد شاعر مذبذب واداده وروانشناسی ومکانیسم رفتاری این قماش وسقوط اخلاقی،سیاسی وتطاولی که این سنخ را درمینوردد وهمچنین تلاش این شاعر مفلوک برای تبدیل شدن به «سوگلی» رذالت وبی شرافتی علیه مقاومت خونین مردم ایران درمقابل رژیم آخوندی، نوشتم:« اگر چنین توهمی دارید سخت دراشتباهید وابعاد روح وجسم وجان عرض به «یغما» رفته ومکانیسم رفتاری این سنخ را هنوز کامل درنیافته اید وحالا حالاها باید شاهد بروز وظهور«شگفتیهای» این قماش باشید..»
هنوز مرکب آن مطلب خشک نشده بود که شاعرمفلوک برای اثبات رذالت وشرافت به«یغما»ی رژیم رفته اش «گل» دیگری وارد دروازه خودش کرد وتوبه نامه اش را به درگاه ولایت نوشت، بسیار بعید میبوداگر مفلوک به «یغما» رفته بعد ازاهدای مدال«نماد مبارزه بارژیم» به تواب خائن ایرج مصداقی خودش را ازاو در رذالت وخیانت کمتر ببیند وباید هرچه زودتر تاخیر بیست وپنجساله توبه نویسی مصداقی خائن را دریک پرش معکوس درعمق کثافت وزارت اطلاعات جبران کند.
تفاوت ولگرد کوچه پس کوچه های پاریس با تواب «راهرومرگ» دراین است که درآنجا میشد مثل تواب خائن ایرج مصداقی مستقیم وبی واسطه درچند ده متری سالن اعدام، قبض روح شده برسرمیز بی شرافتی با بازجو نشست ولی بعد از گذشت ربع قرن به لطف اینترنت او گمان میکند که این فاصله را می شود جبران کرد وتوبه نامه را میتوان مع الواسطه به عرض رساند و نرخ خودفروشی را بالا برد، مدیحه سرای بی اراده ومفلوک دیروز وآرزومند تقرب به درگاه ولایت امروز دریک فقره استفراغ درتوبه نویسی نه تنها از«راهرو مرگ» وسال شصت وهفت با دنده عقب سبقت گرفت بلکه سال شصت وپنجاه وهفت را هم رد کرد وتوبه نامه را مستقیم به خودخمینی در ابتدای انقلاب نوشت و گاله «می گون» متعفنش را اینباردرمورد امام حسین و راهیان راه حسین دروازه کرد جای مداحان رژیم فقط کم بود که آنرا دم بگیرند«ان شاالله» که به زودی حاج سعید حدادیان مداح هرزه رژیم این استفراغات را دم میگیرد.
بدین ترتیب باز وبرای ثبت درتاریخ به اثبات رسید که ابراز ندامت دربرابر رژیم آخوندی بی بروبرگرد تا انهدام کامل نادم پیش میرود، وخدا رحم کرد گذاراین مفلوک بی اراده به زندانهای رژیم نیفتاد والا که تا زدن تیر خلاص به مجاهدین ومبارزین پیش میرفت
شاعر مفلوک درتوبه نامه اش که درآن سعی دارد عقب ماندگی بیست وپنجساله درندامت وخیانت را به سرعت طی طریق نماید چنان مرزهای سفلگی را پشت سرگذاشت که عادی تریم وعامی ترین عوام را هم مشمئز کرده وبه غیر از مزدوران وزارت اطلاعات که در «زرداب» به به وچه چه میکنند خریداری پیدا نکرد. ببینیم قدم بعدی را چگونه برایش برمیدارند زیرا که او به اعتراف خودش سالیان سال درهیچ نقطه ای از زندگی به اختیار واراده نه کاری انجام داده ونه از کاری منع شده، درا ینجا بسیار کوتاه به تو همچنان که به رژیم وتواب خائن ایرج مصداقی گفتیم تکرار میکنیم بجنگ تا بجنگیم البته اگر دربحبوحه جنگ مانند گذشته درپایگاههای مرزی و امروز در سايتت «زرد» نکنی.
ارسال به فیس بوک
  Aftabkaran. All rights reserved