Logo
صفحه نخست حقوق بشر شعر فیلم وموسیقی گالری عکس گوناگون آموزه های انقلابی دانسته های انقلابی پیوند سیمای آزادی اساسنامه

یاوه گوییهای مزدوروزارت اطلاعات رژیم آخوندی ایرج مصداقی درمورد اشرف نشانها
اکبر پریزانی
اخیرا خائن خودفروخته ایرج مصداقی درلجن نامه ای سعی نموده نقش اشرف نشانهای قهرمان را که درطی این سالها هرآنچه درتوان داشته اند درپیشبرد امر سرنگونی رژیم پلید اخوندی بکار گرفته اندرا با قیاس به نفس خود آلوده نماید.
تواب خائن ایرج مصداقی که ازهمان بدو ورودش به زندان براساس نوشته های خودش بدون اتلاف وقت وبه سرعت بریده ودرهراس ازدرخطر اعدام قرارگرفتن، صف عوض کرده وبه همکاری با گشتاپوی آخوندی پرداخته بودو همراه با آنان دراکیپهای گروه ضربت دادستانی برای شکار مجاهدین خلق ایران اعلام همکاری نموده بوداینک درادامه همان همکاریها به لجن پراکنی علیه هواداران مجاهدین پرداخته ودر راستای ماموریت نا تمام خود به صف اول وزارت اطلاعات علیه مقاومت پرتاب شده.
اودر توبه نامه ی جدیدش به نقل قول وردیف کردن اسامی وعکسهایی ازخواهران اشرف نشانم که هردو از زندانیان رنج کشیده که با پرداخت هزینه سنگین ازاعضای خانوده شان همچنان درصفوف مقاومت سرفراز وخونبار ایستاده اند ودر راستای سرنگونی رژیم پیشگام هستند را به خیال خود ومثل خود آلوده کند تا بریدگی خائنانه خود را لاپوشانی نماید.
جالب است که مزدور اطلاعات ایرج مصداقی با چاپ دو عکس از اینجانب سعی دارد به شیوه بازجویان اوین بی اعتمادی وجو بریدگی را درمیان اشرف نشانها دامن زده وبیش از پیش وفاداری خود رابه رژیم درراستای نابودی مقاومت اعلام نموده وبرای خود که بعد ازانتشار توبه نامه سرگشاده، منفور تمام آزادیخواهان وهواداران مقاومت وبویژه زندانیان سیاسی که اطلاعیه محکومیت مواضع او را امضا نموده اند جهت جلوگیری از تمام سوزشدن خود وهمپالکی هایش، آب رفته را به جوی وزارت بدنام اطلاعات برگرداند وقیمت خود را نزد ارتجاع واستعمار بالا ببرد.
از آنجاییکه تواب خائن ایرج مصداقی اسم من را درچند جای توبه نامه جدیدش آورده ونقل قولهاای را به من نسبت داده که هیچ آبشخور ومنبعی جز وزارت اطلاعات ندارد، لازم دیدم که جهت اطلاع هموطنان واشرف نشانها اعلام نمایم که این نقل قولها از اساس بی پایه ورفتار رقت آور خائن حقیری را بازتاب میکند که دربرابر عظمت یک مقاومت تاریخساز ورهبری آن بزرگ معلم آزادی «مسعودرجوی»، به ذلت وندامت افتاده ومایوسانه میکوشد دیگرپایداران مقاومت را مثل خود نادم وبریده جا بزند.
زندگی سیاسی من درخلال سی وپنج سال گذشته درکنارو همگام با مجادین خلق ایران روشن تر از آنست که مزدور اطلاعات بتواند با راجیفی نسبت داده شده به من آنرا مخدوش نماید.
ایرج مصداقی خائن تا آنجا پیش رفته که اینجانب را «مساله دار» معرفی میکند، لازم است دراینجا تاکید کنم ازهمان ابتدای شروع به فعالیتمبا تک تک سلولهایم به مجاهدین ایمان داشته ام ، دارم وخواهم داشت واینگونه شیوه های اطلاعاتی آخوندی ومصداقی مرا به آنچه تا به حال بوده ام وانجام داده ام مصمم تر نموده وخواهد نمود
من همانند سایر اشرف نشانها اگر هزار بار تک تک سلولهای وجودم درفضا پراکنده شود فریاد درود بر مجاهدین واشرفیان واشرف نشانها از آن برخواهد خواهدخواست ومرگ رژیم آخوندی و سرنگونی آنرا بشارت خواهد داد وگوش نادمین خائن را کر خواهد نمود ودرست درهمین نقطه هم هست که ننگ ونفرت ابدی را برچهره توابین خائن نظیر ایرج مصداقی مهر خواهد نمود وتو ای خائن خود فروخته با این اکتهای اطلاعاتی نخواهی توانست روح وانرژی حاکم بر مناسبات پاک اشرف واشرف نشانها را به لوث یاوه های خود آلوده نمایی.
تک تک اشرف نشانها وارثان حقیقی خون شهدای سرفراز مجاهدین خلق ایرانند وتوای خائن خودفروخته هرگز نخواهی توانست برخون برادرهمبندم مجاهد شهید مصطفی ایگه ای، چنگیز هادیخانلو که دروجود خواهرانشان درصفوف مقاومت ومجاهدین ادامه یافته، ذالوصفتانه ارتزاق کنی وبا نام بردن از آنها، بازماندگان صدیق آنان را هدف تیرهای زهرآلود وزارت اطلاعات آخوندی قرار دهی.
من مانند تمامی اشرف نشانها در سراسر جهان ومیهن اسیر اعلام میکنم ، همانطور که خمینی امام دجال توآرزوی نابودی مجاهدین را با خود به درک برد تو وامثالتو و وزارت اطلاعات آخوندی نیز آنرا با خود به گور خواهید برد.
هوادار سازمان پر افتخارمجاهدین خلق ایران
«اشرف نشان» اکبر پریزانی
ارسال به فیس بوک
  Aftabkaran. All rights reserved