Logo
صفحه نخست حقوق بشر شعر فیلم وموسیقی گالری عکس گوناگون آموزه های انقلابی دانسته های انقلابی پیوند سیمای آزادی اساسنامه

بیانیه خانواده های مجاهدین محصوردر زندان لیبرتی درکشورهای اسکاندیناوی
بنام خدا، بنام شهیدان بویژه شهدای قهرمان کهکشان اشرف که امروز برای بزرگداشت چهلمین روز پرکشیدن آنان گرد هم آمده ایم، بنام زندانیان سیاسی وبطور اخص مجاهدین اسیر که هم اکنون در زیر شکنجه دژخیمان مالکی ودر آستانه استرداد به فاشسیم دینی حاکم بر میهنمان هستند،بنام تمام کسانیکه درسی وپنجسال حکومت استبداد مذهبی سرفرازانه درمقابل رژیم ایستادند وجاودانه شدند وبنام مجاهدینی که در راه وآرمان آنها همچنان درمیان میدانها ودرکنج زندانها رژیم را به هیچ میگیرند وبا دستان خالی به مقاومت تا پیروزی برعهد وپیمان با خدا وخلق پای بندند
هموطنان عزیز تاریخ غرق درخون میهن اسیر بی مهابا بر دوش پیشتازان مجاهدش به پیش میرود، این حرکت شکوهمند اگرچه که سنگین ودرمصاف با ارتجاع واستعماردرکشاکشی نابرابرقراردارد اما با اراده های شگفت انگیز راه می گشاید ومقهور ومسحورهیچ کس وهیچ چیز نشده وهمچنان سرزنده فصلهای جدیدی درمقاومت رقم میزند که مسبوق به هیچ سابقه ای نیست.
ما خانواده های مجاهدین درزندان لیبرتی با تاکید موٌکد اعلام میکنیم که «اشرف» و«اشرفی»به هیچ زمین ومکان وخاک وابسته نیست وهمانطور که رهبر این مقاومت «رجوی قهرمان» اعلام نمود یک ودو وسه وصد وهزار «اشرف» بپا میکنیم ،چرا که «اشرف واشرفی» یک صفت است، «اشرف واشرفی» یک منش ویک روش مبارزاتی است ویک مقاومت تمام عیار به معنی کامل کلمه است، «اشرف واشرفی» یک قطب نما ویک مسیر راه است به همین دلیل هم هست که تمام گزمه های سیاسی امنیتی ونظامی رژیم، قتل عام دراشرف را مهمتر از«فروغ جاویدان» ودارای اهمیت کاربردی درمنطقه میدانند، پس، تکثیر میشود وباز هم رژیم وازنابش را به لرزه درمیاورد واینجا برای شنیدن هرکسی که ازین شعار غرق غرور مبارزاتی میشود وهرناکثی که مدفون درخیانت وندامت مزدوری رژیم را درنفی مقاومت پیشه خود ساخته با تمام قوا فریاد میزنیم، «خون شهیدانمان رنج اسیرانمان درتوگره میخورد رجوی قهرمان».
ابتدا به رژیم میگوییم «مجاهدین زندانند یا کشته درمیدانند ای جلاد مرگت باد» بشنو این صدا را بله بشنو این فریاد را وازشنیدن آن بر خود بلرزو ازاین لرزش بمیر، «اینهمه سال جنایت مرگ بر این ولایت» بله بشنو، تو از ما و نسل ما تا روز سرنگونی خلاص نخواهی شد وچه خورشیدها که برای به آتش کشیدن شمایان در پیچ وخم تاریخ ایران زمین به کمین نشسته.
سپس به مزدورانش وتوابین خائن وپشت کرده به خلق که حقارت خود را درقامت سربلند شهدا وزندگان مجاهد می بینند میگوییم شما حقیران و وامانده ها وخائنین هم این فریاد راکه از سی سال پیش وازخرداد سال شصت وتا قتل عام سال شصت وهفت وتا همین لحظات درزندانهای رژیم ادامه دارد، از بمبارنها وموشک بارانها برسر مجاهدین وازشهدای تیروطبر بر تن بی سپر وتا 52 سپیدارراست قامت که تا سرنگونی شما ادامه خواهد داشت خوب گوش کنید، این صدای گامهای سترگ تاریخ است که ازراه وعمل پیشتاز مجاهد نشات گرفته وازحنجره خانواده ها و پیروان آنها فریاد میشود، پس درحقارت خود درمقابل مقاومت وبه ذلت نیافتادن وتواب نشدن مجاهدین برخود بلرزید وازین لرزش بسوزید وبمیرید، گوشهای آویزانتان را خوب باز کنید، خطا ولغزش ازخلقت بنی نوع بشر وتا انتهای تاریخ وجود داشته وخواهد داشت وقابل اغماض است، شکستن درمقابل دشمن کوتاه آمدن وعدم تحمل سختیهای مبارزه اگرچه دردناک وتاسفبار است اما قابل بخشش است، اشتباه وکجروی اگرچه گران تمام میشود اما قابل چشم پوشی است، اما اما اما، خیانت ودرجبهه دشمن قرارگرفتن قابل بخشش نیست وننگ ابدی وتاریخی را حتی اگر ازحواریون مسیح باشید بر پیشانیتان حک خواهد کرد، پس ننگ ونفرین بر شما خائنین باد، شما خائنین کاردهای حرامیان رژیم درعراق را بر گردن فرزندان ما تیز کردید، شما خائنین زمینه های ذهنی شلیک گلوله بر پیشانی اشرفی را آماده کردید، اما هم شما خائنین وهم اربابانتان درقتل عام اشرف با همه ی گراها وآدرسهایی که به رژیم دادید ناکام ومبهوت ماندید پس باز هم گوشهای آویزانتان را تیز کنید به میراث این شهدا وراه روش زندگان مجاهدین گوش کنید بله بشنوید «خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست».
واما خطاب به استعمار ودستگاه کثیف مماشات ، ما خانواده های اشرفی مانند سایر اقشار مردم ایران هیچ توهمی نسبت به شما وعملکرد تاریخی شما درکشورمان نداریم، به شما هم اعلام میکنیم « تا رژیم کفن نشود این وطن وطن نشود» شما مماشات گران هم خوب گوش کنید اگر از زمین وزمان ورژیم ومزدوران خائنینش هزار بار بیش از این که بر سر ما ریخته باز هم ابتلا وتبانی وقساوت وشقاوت وشناعت ببارد وشما چشمانتان را ببندید وکشتار وقتل عام مجاهدین ملت ایران را نادیده بگیرید، اگر هزار بار بیش از این که درخلال دهه ها با ما ومردم ما به ناحق رفتارکردید رفتار کنید، اگر هزار بار بیشتر از این، خاتمی واحمدی نژاد وروحانی را حلوا حلوا کنید، اگر یکصد هزار باربیش ازاین به تجارت خون ونفت وسلاح به تبانی با آخوندها ادامه دهید ما و مردم ما به تاسی از مقاومت فرزندان فداکارمان حتی به اندازه یک سر سوزن ازسرنگونی رژیم و حق وحقوق انسانی وتاریخی مان کوتاه نخواهیم آمد پس همانطور که شخصیهتا وبرخی نمایندگان سیاسی و وقضایی خوتان بارها درمجامع مختلف اعلام نموده shaim shaim shaim…shaim on this kaspirasi ننگ ننگ ننگ ...ننگ بر این بند وبست.
آیا افشاگریها وشهادتهای تکاندهنده ی دکتر طاهربومدرا دراروپا و آمریکا به اندازه کافی گویا نبود، آیا اطلاعات ارسالی درمورد محل فرزندان وخواهران وبرادران به گروگان گرفته شده ی ما درزندانهای مخوف ومخفی رژیم مالکی به اندازه کافی روشن نیست ، پس چرا سکوت کرده اید، باز هم همانطور که درابتدا گفتیم ما هیچ سوءتفاهمی به شما وعملکرد شما نداریم وروی سخنمان با آن دسته از انسانها وسیاستمدارانی نیست که نه گوشی برای شنیدن ونه چشمی برای دیدن ونه وجدانی برای قضاوت دارند بلکه با آن وجدانهای بیدار وانسانهای شریفی است که ما غرب را به صفت آنها میشناسیم و به این حقایق اذعان دارند، خانمها وآقایان فرزندان وخویشاوندان ما درزندان لیبرتی درمعرض خطرات بسیار جدی ازسوی رژیم هستند اکنون چهل روز از اعتصاب غذای آنها بخاطر آزادی هفت گروگانهایشان میگذرد باید برای آزادی آنها اقدام کرد
هرثانیه غفلت دراین زمینه موجب جری تر شدن رژیم ومزدورانش درعراق خواهد شد دولت آمریکا نخستین مسئولیت دراین فاجعه را دارد چرا که اولاً قرارداد سلاح درمقابل حفاظت را که با مجاهدین امضا نموده نقض کرده وثانیا توافق چهارجانبه دراشرف جهت استقرار تعداد اندکی از مجاهدین تا تعیین تکلیف اموالشان را پایمال نموده پس مسئولیت اول تا آخر جلوگیری ازتکرار این فجایع به عهده ی دولت امریکا میباشد وبایستی هرچه سریعتر ودقیقا الساعه نسبت به آزادی گروگانها اقدام نماید.

درانتها مردم ایران و آزادیخواهان درسراسر جهان را مخاطب قرار میدهیم، این بزرگترین تحریف وردگم کنی ونعل وارونه زدن است که چنین قلمداد شود که خروج مجاهدین از عراق بدست مجاهدین است، سخنان دکتر طاهربومدرا مسئول مستعفی یونامی درعراق دراین زمینه کاملا روشن است واز طرحی استعماری دراین زمینه پرده برداشت، هرکه با هراسمی ورسمی وصفتی سعی درپیچاندن وخلط مبحت دراین زمینه به جعلیات رژیم ودستگاه مماشات پروبال میدهد آب به آسیاب رژیم میریزد وقصد هموارکردن کشتارفرزندان وخویشاوندان ما درزندان لیبرتی را دارد.
توضیح ضروری وافتخار آفرین اما اینست که مجاهدین دراعراق واشرف ولیبرتی نه ازسر تفنن ولقلقه های به اصطلاح روشنفکرانه رفتند ونه بر حسب یک اتفاق یا تصادف نامیمون درآنجا قرار گرفتند، آنها مجاهدین خلق ایران بوده وهستند وبرای جنگ وسرنگونی استبداد مذهبی سینه سپر کردند ودرخط اول جبهه قرار گرفتند، کاملا آگاهانه ومختارانه پس به طریق اولی ازهر خطری استقبال میکنند وچنین نبوده ونیست که تا اوضاع به هم بخورد شال وکلاه کنند وفرار را برقرار ترجیح دهند ودرسواحل فرنگ لغز دمکراسی بخوانند.
هموطنان گرامی ارتجاع وخائنین ومماشاتگران فقط یک هدف دارند آنهم درهم شکستن این گنجینه تاریخی است ، شما قطعاً شاهد عربده های رژیم دراین زمینه هستید حفاظت از این گنجینه میهنی به عهده ی تک تک ماست وبدون شک از قطره قطره خون شهدای اشرف ،اشرفیهای بسیاری در داخل وخارج ایران متولد خواهد شد وگریبان رژیم را خواهد شکافت واین مقاومت به همت مجاهدین ومردم ایران وتک تک ما تا سرنگونی رژیم ادامه خواهد

زنده بادمجاهدین درزندان لیبرتی وزندانهای ایران . درود برجوی سلام برآزادی ..مرگ بر رژیم ولایت فقیه
بیانیه خانواده های مجاهدین محصوردر زندان لیبرتی درکشورهای اسکاندیناوی
دوازده اکتبر 2013 بیست ودوم مهر1392
ارسال به فیس بوک
  Aftabkaran. All rights reserved