Logo
صفحه نخست حقوق بشر شعر فیلم وموسیقی گالری عکس گوناگون آموزه های انقلابی دانسته های انقلابی پیوند سیمای آزادی اساسنامه

موش مردگی وعدم تعادل نادمین خائن!
اسماعیل هاشم زاده ثابت
نه هرکه طرف کله کج نهاد وتند نشست کلاه داری وآیین سروری داند
هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست نه هرکه سر بتراشد قلندری داند
بعداز نامه ها واطلاعیه ها ومواضع شورای ملی مقاومت وهواداران مجاهدین وایرانیان آزاده وتعداد کثیری از زندانیان جان بدر برده از سیاهچالهای رژیم وقتل عام شصت وهفت علیه طرحها ومهره های تازه یراق شده وزارت اطلاعات ، شواهد حاکی از بهم خوردن تعادل استران افسارشده میباشد وگویا حضرات تازه به حرف بیست وسه سال پیش سران رژیم در«عملیات مروارید» رسیده اند که رسماٌ اعلام کردند قصد بالارفتن ازدیوار بلند ترازقدوقواره خودشان را داشته اند، مزدوروهمنشین وزارت اطلاعات ابتدا افسارگسیخت ودریک شیهه «دلخراش» مواضع روشنگرانه دکترهزارخانی را از روی نیازمندی مالی واحتیاج ایشان به مراقبت قلمداد کرد وعدم تعادل خود را چنان آشکار نمود که چارواداران وزارت دهنه را کشیدند ومجبورش کردند جملات را حذف کند وتعادل ازدست ندهد، لذا «خط» تغییر شکل داد وریل موش مردگی پیشه گردید
درهمین امتداد نامه ها ومصاحبه های «الباقی» هم ردیف شد، منتها با سناریوی موش مردگی روشی که مصداقی درآن ازهنگام نشست با شکنجه گران برسر سرنوشت مشترک جلاد با خودش در دوسوی میز مهارت خاص دارد ، او ومدیریت نفاق خوب میدانند که اگرماجرا میخواست به شیوه «همنشین» پیش برود دیگر قابل جمع وجور کردن نخواهد بود وبخش«مدیریت نفاق» نمیخواهد خرمهره های جدید به این سرعت خودسوزی کنند وحالا حالا ها باید دررکاب باشند، لذا باید موش مردگی کرد وترحم برانگیخت، رژیم حداقل سی سال درتیمار ویراق علیه مقاومت تجربه دارد، نباید «خط» را با همان «ترمی» که آغازشده ادامه داد که درجمع بندی یکی دوماهه تهاجم نتیجه معکوس بوده ومجاهدین از صدر تا دورترین هوادارانشان منسجم ترشده واعضاء شورا جملگی نه تنها آنرا افشاء کرده اند بلکه بیش ازپیش به حقانیت تنها آلترناتیو دمکراتیک رسیدند، پس به فرموده وبرای ممانعت ازانهدامٍ«طرح» باید ترمز را کشید تا مرحله سوزی نشود آخر نمیشود که ابزار ازآنها باشد وروش کاراز اینها « بی دروپیکر»، همنشین بزود ی خواهد فهمید که حتی بسیار زودتر از آنکه فکر میکرد چون جلی مندرس وپوسیده به آشغالدانی سایر مزدوران پرتاب خواهد شد.
ابتدا دوقلوهای سیاسی درمصاحبه هایشان درجه ضدیت های کور را پایین کشیدند و« با ننه من غریبم بازی» سعی درایجاد سمپاتیهای عاطفی با ادویه های گوناگون نمودند، بلافاصله «مصداقی» از زبان همسرش «دردنامه» منتشرکرد که درزمان مقتضی به مندرجات آن خصوصا دربخش موش مردگیهای«ایرج» دراطراف واکناف هواداران وخانواده مجاهدین درسوئد پرداخته خواهد شد، دست آخرهم«یغمایی»حال نازنینش به هم خورد و «عٌق اش گرفت» ودر وصف ومدح «مصداقی» ودر تخطئه خودش وسوابقش وهرچه که ازقٍبًل این مقاومت سروده بود وخلاصه به زمین وزمان و تمام کائنات استفراغ کرد، البته اینجانب چند ماه پیش به ایشان عرض کرده بودم که درحال استفراغید منتها او به جای اینکه دردش را علاج کند قلمش واستفراغش را به سر وریش من حواله نمود، بالاخره هرحرکتی دراین جهان پیامدها ی خاص خودش را دارد آخر نمیتوان به تمام ارزشهای یک مقاومت ویک مبارزه خونین تعرض سخیف نمود واز تاثیراتودینامیک وغیر اتودینامیک آن گریخت، گریزازاین تاثیرٍات به شیاد مزدوری چون همنشین درجوف نادم کلاشی چون مصداقی نیاز دارد که خوشبختانه یا متاسفانه شاعرسابق مقاومت وپشیمان امروز فاقد آنست بگذریم که بی سمت وسویی وبی هدف شدن یا لودگیهای روشنفکرانه قرن هیجدهم نوزدهمی اوشاید برای خودش تازگی دارد اما ازمنظر تاریخی وجامعه شناسی، نواری تکراری وتقلیدی ودست بالا ملقمه ای از کاریکاتور روشنفکر اروپایی بیش نیست که گاه وبی گاه حتی نه شانه به شانه مزدوران بلکه یک سر وگردن «رشیدتر» از آنها میشود
واما ادامه مطلب که درتیتر مقاله نیز آمده درمورد موش مردگی نادمین وخائنین است، مکانیسم این موش مردگی به لحاظ فردی وشخصی وشخصیتی درافراد سست عنصروفرومایه درهنگام مورد تعرض واقع شدن خودرا نشان میدهد، یعنی آنجاییکه دریدگی ووقاحت دریک کنش فردی به واکنش تعرضی طرف مقابل میانجامد ، شخص فرومایه وسست عنصر موش مرده میشود تا ترحم برانگیزد وراه تنفسی بیابد تا از معرکه بگریزد، اما درصحنه سیاسی ودرکنش واکنش خونین مقاومت سازمانیافته با رژیم ارتجاعی آخوندی دیگر بٌعد مساله صرفاٌ به توانایی وعدم توانایی فرد ختم نمیشود، بلکه «توانایی» فرد درفرومایگی، در تلفیق یک خط سیاسی وبه شدت ضد انقلابی وضد مردمی به اضعاف ضریب میخورد زیرا دست درخون ورنج دهها هزار شهید ومبارز راه آزادی فرومیبرد ودر خدمت جلاد تیغ شقاوت ودنائت ورذالت را برگردن قربانی تیز میکند، درموش مردگی فردی وخصلتی، یک فرد یا به آب ونانی میرسد یا مثلا از یک گوشمالی شدن میگریزد، اما جفت فرومایه مورد نظر ما وهمپالکیهایشان که با اهرمهای مرئی ونامرئی وزارت اطلاعات جست وخیز میکنند ننگ خیانت درتاریخ معاصر ایرانزمین را تا ابد بر پیشانی سیاه خود خواهند داشت.
ازآنجاییکه هواداران مقاومت ایران به یمن یک رهبرهشیار وپاکباز وتسلیم ناپذیر وبه یمن آزاد زنان ومردانی که درخلال چهاردهه ترک مبارزه نکرده اند وهمواره درزیرشدیدترین فشارهای داخلی ومنطقه ای وبین المللی «بیا بیا» به رژیم را پیشه نموده اند بسیار آبدیده تر ازآنند که در دام رژیم ومزدورانش قراربگیرند، وچنانچه همه شاهدیم تنها بعد از دوماه دست مزدوران ورژیم را درتمام زمینه ها روکردند و این خیانت اپورتونیستی را با توانمندی کامل افشاء وایزوله نمودند، آخرستون فقرات این شورا سي ونه سال پیش اپورتونیستهای چپ نما وخیانت آنها را با دستهای بسته واز کنج زندانهای آریامهری کمرشکن کرده بود، آخرآنها سی خرداد شصت ومرداد شصت وهفت را درکولبار خونین وپرافتخار خود دارند، آخر آنها تکیه وگرانیگاهی چون انقلاب مریم دارند، آخرآنها «صاحب» وحاصل بزرگترین انتلاف پایدار ومقاوم وجنگنده تاریخ معاصر ایران یعنی شورای ملی مقاومتند، آخر آنها دراشرف ولیبرتی بیش از ده سال پایداری پرشکوهی را ترسیم کرده اند که درجهان معاصر بی بدیل است،....
پس آیا نباید به«خود» ببالیم؟ نه بالیدنی با صبغه کبر ونخوت بلکه بالیدنی تاریخی وافتخارآمیز از آمیزش وآموزش وهمراهی این گنجینهً پرافتخار، با این رویکرد وبا اتکا به همین تواناییها پرواضح است که میتوانیم بند ازبند رژیم بگسلیم و در راه آزادی نبرد با رژیم را هرچه توفنده تر، همراه با «مسعود» وتا سرمنزل مقصود به پیش ببریم.
اسماعیل هاشم زاده ثابت
ارسال به فیس بوک
  Aftabkaran. All rights reserved