Logo
صفحه نخست حقوق بشر شعر فیلم وموسیقی گالری عکس گوناگون آموزه های انقلابی دانسته های انقلابی پیوند سیمای آزادی اساسنامه

سال سرنگونی و کرکسهای منتظر
امیر کارگر
خام اندیشی ست اگر که نگاه کرکس به دنیای پیرامونش را انتقادی و یا اعتراضی بپنداریم.
بنیاد و اساس حیات کرکسها در خوردن اجساد مردگان استوار میباشد ، بهمین دلیل بزرگترین سرمایه گذاری آنها در بخش بریدگی ، نکشیدن و کم آوردن موجود زنده در زندگی و نهایتاً تسلیم در مقابل مرگ خلاصه می شود . ساعتها و شاید روزها برای بزانو در آمدن یک موجود زنده در مقابل مرگ ، بی صبرانه به انتظار می نشینند تا بلکه در لحظۀ موعود ، پیروزیشان را جشن بگیرند.
کرکسها به هیچ چیز جز مرگ موجود زنده دیگر رضایت نمیدهند ، پس نگاهشان به حرکت ، فعالیت و زندگی دیگران نسبت به حیات آنها در طبیعت از زاویه ای بدبینانه و خصمانه است و نه منتقدانه.
آنچه که برای آنها در رابطه با دیگران اصالت داشته و قابل رؤیت است وجود ِ مرگ است ، نه مقاومت .

این کوچک مقدمه جهت ایجاد آمادگی برای دیدن نامه ای « ته و یا سرگشاده » بنام « نامه ۹۳ » با تیتر « دیدید که رژیم سرنگون نشد ! ( همراه با چند لبخند و بشکن ) » در چند ماه آینده در صورت سرنگون نشدن رژیم میباشد .

زمان و یا دورانی نبوده و نیست که مقاومت ایران از آن بنام دوران قیام ،جنگ صد برابر، پیروزی ، سرنگونی و....نام نبرده باشد.
در یک مبارزه برعلیه دیکتاتور،آنهم از نوع مذهبی و بنیادگرایانه اش اگر چه طرفین شعارهای تبلیغاتی خود را میدهند،
اما این مقاومت خونین هرگز طرفداران و مردم خود را با شعارهای توخالی و بدون محتوا سرگرم نکرده است.
دو پارامتر مهم موجود در بیان یک خواسته و طرح آن بعنوان شعار روز در یک مبارزه وجود دارد ،که یکی سنجیدن توان خود و پرداخت مادی برای رسیدن به هدف ، و دیگری بررسی وضعیت دشمن میباشد.

حدود دوسال است که از آغاز شعار « الشعب یرید اسقاط النظام » توسط مردم در سوریه میگذرد. دو سال است که مردم سوریه و انقلابیونشان معتقدند که بزودی حکومت اسد سرنگون خواهد شد . دو سالی که آنها برای رسیدن به هدفشان لحظه ای ازپا ننشسته اند. اما جهان سرمایه و قدرت ، با پول و سلاح و نیرو و تبلیغات به یاری اسد شتافته است .
پس آیا میتوان گفت که شعار سرنگونی اسد از سوی آنها پوچ و توخالی و غیر منطقی می باشد؟
در طول تاریخ کدام نیروی انقلابی در صحنه مبارزه از پیروزی خود و شکست و سرنگونی و نابودی دشمن سخن نگفته است ؟

چگوارا در نوزدهمین گردهمایی سازمان ملل میگوید :
آخرین ساعات حیات استعمار است، و میلیونها نفر از ساکنان آفریقا ، آسیا و امریکای لاتین برخاسته‌اند تا با زندگی جدید دیدار کنند. حق خود را بخواهند، حق تعیین سرنوشت خویش.
آیا بعد از گذشت ۴۵ سال از اعدامش و کماکان سیطره وسیعتر و پیچیده تری از استعمار براین ساکنان باید به نظرش ایراد گرفت و خندید ؟
همچنین بیشمار فاکتهای دیگردر اینرابطه .....

دو نگاه !
بجز افراد عادی جامعه که اگر چه به حق خواهان تغییر حاکمیت میباشند ولی تا لحظه نهایی قیام، خود را در گیر یک مبارزه قهرآمیز برای سرنگونی رژیم نمی کنند ، بقیۀ افرادی که در بازار سیاست قلم و قدم میزنند ،کاملاً موضع مشخص و مرتبطی با دوسر طیف در گیر جنگ دارند.
آن دسته که از منافع مردمشان دفاع کرده و در کنار مبارزین و آزادیخواهان ایستاده اند و یا حتی بعنوان ناظری منصف به اوضاع می نگرند ، وقتی سازمانی پیشتاز و انقلابی شعاری سر میدهد ، آنها تحلیلشان براساس بالفعل در آمدن آن شعار در سطح داخلی و بین المللی توسط آن سازمان میباشد . برای آنها مهم انطباق ساز و برگها و انرژی گذاریها و حرکت و فعالیتهای این نیروی پیشتاز با مرحله ایست که اعلام میکند و نه پیروزی نهایی . زیرا بخوبی آگاهند و ایمان دارند که پیروزی نهایی دیر یا زود محقق خواهد شد .
اما دستۀ دیگر که ناصادقانه یا برای حفظ آبرو و یا برای نفوذ و به انحراف کشیدن مبارزه مردم ، خود را مخالف حاکمیت معرفی می کنند ، نه تنها چشم خود را آگاهانه بر روی دریای وسیعی از فعالیتهای مقاومت در فلج کردن رژیم می بندند، بلکه ادامه حیات رژیم هم مرتبط به غلط بودن تحلیلهای مقاومت و ثبات داشتن رژیم جلوه میدهند.
این کرکسهای سیاسی تا لحظۀ دفن رژیم آخوندی به هیچ چیز جز مرگ مقاومت رضایت نخواهند داد. آنها بدنبال اثبات یک چیز میباشند و آن اینکه مبارزه قهر آمیز بر علیه رژیم ضد بشری به بن بست رسیده است ، زمان تفاهم و همزیستی بین پرندگان و گرگ و شغال و روباه فرا رسیده است آنهم به این دلیل که در اینگونه زمانی زحمت آنها برای بلعیدن کمتر خواهد شد . اینان سالهاست که به زیستنی شرافتمندانه و مرگی سرفرازانه پشت پا زده اند. پس وجودشان در برزخی از خیانت و دنائت یعنی « نه زیستن و نه مرگ » خلاصه می شود .آرزوی اینان برای نابودی این مقاومت مردمی و بویژه رهبری آن ، همراه با خودشان و ولایت فقیه شان به گور سپرده خواهد شد .
ارسال به فیس بوک
  Aftabkaran. All rights reserved