Logo
صفحه نخست حقوق بشر شعر فیلم وموسیقی گالری عکس گوناگون آموزه های انقلابی دانسته های انقلابی پیوند سیمای آزادی اساسنامه

پیوند توابین زندان و بریدگان وابسته به وزارت بدنام اطلاعات در خارج از کشور
بهمن یزدانی
اخیرآ توابی بنام (ایرج مصداقی )که به گفته خودش چندین سال از زندانیان شکنجه شده ومقاوم زندان رژیم جمهوری اسلامی بوده است !و برای خلاصی از شکنجه واعدام نزد حاج داوود رفته و انزجار نامه بر علیه مجاهدین و رهبری آن آفای مسعود رجوی نوشته و از جان بدر بردگان قتل عام سال 1367 گشته است . ایشان چند دهه ائی نیز در خارجه ودر رسانه های اروپا ئی و آمریکائی واز جمله صدای آمریکا مصاحبه و قلم فرسائی نیز نموده اند . از حق که نگذریم در طول این چند سال در نقش یک اپوزوسیون در خارج از کشور بد که عمل نکرده که هیچ خیلی هم خوب عمل کرده وحسابی نیز خودش را بعنوان یک مبارز و مدافع خقوق بشر در میان ایرانیان جا انداخت . جای تعجب اینکه یک تنه !! همانند یک تشکیلات عمل می نموده واطلاعات سیاسی و نیروهای مخفی سرکوبگر رژیم از درون نیروهای سیستم جمهوری اسلامی و اسامی شکنجه گران درون نظام بعظآ آنچنان دقیق بود که مرا بعنوان یک زندانی سیاسی سابق از اینهمه دفیق بودن به شک می انداخت ! من که خود مرتب سرم در رسانه ها می گردد را به تعجب واداشت که چگونه است که در خارج از کشور یک نفر که معلوم الحال ومزدور شناخته شده می باشد که به اعتراف خودش از ( پولهای طیب وطاهر ) بیت ولایت می خورد ینام دکتر علیرضا نوری زاده و دیگری ایشان یعنی جناب تواب ( ایرج مصداقی ) از اطلاعات آنچنانی برخوردارمی باشند !! . باید اعتراف کنم که من نیزتقریبآ همانند بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی در خارج ازکشور مقالات ومصاحبه های ایشان را مرتب دنبال می نمودم . در مقابل خشم دوستانی که همزنجیر سابق وی در اوین و .. بودند و ایشان را می شناختند می ایستادم و در غالب رعایت حفوف شهروندی و تمرین دموکراسی آنها را به دگم بودن و مارک زدن و بی دلیل به رژیمی واطلاعاتی زدن محکوم می نمودم .
ایشان در نوشته ای سرداران و قهرمانان زندانی مجاهد سربدار علی صارمی وحاج آقائی ودیگران را که تا به آخر در مقابل جانیان وجنایتکاران وشکنجه گران جمهوری اسلامی تا به آخر ایستاده اند و سر بدار گشته وحتی رژیم از ترس شبانه و بدون اطلاع به خانواده هایشان جنازه هایشان را دفن نمود را نیز وقیحانه وبی شرمانه برای تهی نمودن ارزشهای انقلابی شان از طرفی و برای تبرئه تواب بودنش از طرف دیگر در رده وهمردیف خودش شمرده و گفته است که آنها نیز همانند خودش برای خلاصی از اعدام ( انزجار نامه نوشته اند .!! ذهی بیشزمی ودنائت وپستی .
من نه مجاهدم ونه در عراق بوده ام تا از مناسبات درونی آنها دفاع نمایم ولی از آنجائی که در زندان جمهوری اسلانی بوده ام و آثار شکنجه و طناب دار را هنوز در بدنم احساس می نمایم و مجاهدان زیادی را در زندانها به خصوص در دهه شصت دیده ام و شاهد بوده ام که فقط با یک شعار وبا یک (سنبل ) و یک ( شاخص ) نه بعنوان یک فرد ویا یک شخص بلکه بعنوان یک الگویی مقاومت و ایستادگی یعنی تفکر ( رجوی )بر بالای طناب دار رقص رهائی نموده اند و بر روی تخت شکنجه سرود آزادی و مقاومت سر داده اند با خواندن این مزخرفات بر آشفته شدم ووجدانم مرا وا داشت تا آنچه که شاهدش بودم و می دانم را به نوشتار تبدیل نمایم .

چندین سال قبل از طریق یکی از دوستان مطلع شدم که فردی بنام ( حسین ......) وابسته به یکی از گروههای چپ که از توابین و بازجویان زندان قائم شهر بود به کشور آلمان آمده است . ایشان در زندان از زندانیان تازه دستگیر شده بازجوئی می کرد و شبها به اتفاق دیگر توابین برای بیدار ماندن از زندانبان فلاکسهای پر ازقهوه وپاکتهای سیگار مجانی می گرفته اند تا زندانی دستگیر شده را تا شبهای متواری برای اعتراف گیری بیداری بدهند . این فرد از آنجائیکه بار تئوری بالائی داشت بعد از آزادی از زندان به اتفاق چند نفر دیگر ار توده ائیهای رده بالای حزب ( اصلاح طلبان فعلی ) به استخدام وزارت فرهنگ وارشاد در مرکز استان مازندران در ساری در آمده اند . به ایندوستمان گفته ام مگر چه اشکالی دارد . امیدوارم حال که به خارجه آمده است از کردار خود پشیمان گردد و برود بدنبال زندگی شرافتمندانه اش . این حق هر انسانی است تا هرجور که می خواهد زندگی کند .
مدتی گذشت تا لینکه دوباره همین دوست زنگ زد وگفت فلانی قرار است با آقای دکتر علیرضا نوریزاده انجمن دفاع از خقوق بشر در آلمان . نمایندگی آنرا در شهر ما بعهده بگیرد ! آنجا بود که برایش با نام ومشخصات کامل پیغام فرستاده ام که اینجا حولانگاه مگس نیست و ما هنوز نمرده ایم که تو فکر کنی کسی تورا نمی شناسد و برای به انحراف کشاندن مسیر مبارزات سیاسی مردم به جان آمده ایران در خارجه دکانی بازنمائی و بر سر درب آن نامهای آنچنانی نصب نمائی . از آنجائی که این مهره لو رفت دکانش تعطیل شد وکاسه وکوزه اش را جمع کرد ودیگر از وی خبری نشد .
ولی دررابطه با جا انداختن این تواب ( ایرج مصداقی ) در میان ایرانیان بعنوان فعال حقوق بشر ! محقق وغیره باید اعتراف کنم که رژیم خوب عمل نموده است .
.
من خود یک زندانی هوادار مجاهدینی بودم که 3 بار توسط حاکمان ضد شرع مجکوم به اعدام شدم .
از افتخارات من این می باشد که فاسدان و غارتگران مال ونوامیس مردم مرا ( مفسد فی العرض .محارب . باغی ویاغی ) لقب داده اند .من 2 ساعت قبل از اعدام توسط یکی از نفوذی های مجاهدین در درون سپاه پاسداران که هنوز نیز در همین نظام می باشد وخوشبختانه لو نرفته است از سلول انفرادی ام فراری داده شده ام . در آنزمان مجاهدین با یک بسیج سراسری به تمام هسته های مخفی شان در شهر برای نجات جان من در تمام شهر پراکنده شده بودند . خانواده های مجاهدین به خانه پدری ام مراجعه نموده وبا دادن پول وطلا تلاش مینموده اند تا برای خروج من از کشور خانواده ام دچار مشکلات مالی نگردند خال این تواب معلوم الحال و بیشرم در نوشته هایش از بی توجه ائی واهمیت ندادنمجاهدین نسبت به جان فیض مهدوی و دیگران دم می زند .
ایشان در نوشته هایشان خودش را مدافع زندانیان و اعدام شدگان می پندارند !! و با وقاحت تمام میخواهند زیراب تمام زندانیان مقاوم و مبارزان در اشرف ولیبرتی را نیز بزند و همه را همانند شکنجه گرانمان در زندانهای جمهوری اسلامی هواداران نا آگاه می داند !
در زیر شکنجه های طولانی که بعضآ بر اثر ضربات لگد فکهایم از جایش درمی رفت که بدلیل نبودن امکانات پزشکی مجبور بودم با دستهای خودم فکم را سر جایش بگذارم اول وآخر حرف شکنجه گرم فقط یک چیز بود : بگو مرگ بر رچوی تا دست از سرت برداریم !! من نیز از آنجائیکه فهمیدم اومی خواهد یا فحش دادن به رجوی بعنوان سنبل مبارزه تا به آخر بر علیه خمینی و دم ودنبالچه هایش می باشد برای درهم شکستن شکنجه گرم فریاد درود بر رجوی سر می دادم .

حال معلوم الحال تواب و کسی که انزجارنزد جلاد نوشته است در خارجه با کمک عده ائی از مبارزه کنار کشیده شده که به مزدوری وزارت اطلاعات رژیم ولایت در آمده اند دم در آورده و می خواهند همه ارزشهای 33 ساله یک مقاومت ورهبری آنرا را به زیر سوال ببرند ذهی خیال باطل وبی شرمی .
ما با نام رچوی برای مبارزه با استبداد به پا خواسته ایم و با نام رجوی نیز ایستادگی میکنیم و استبداد را بزیر خواهیم کشید واز هیچگونه شیطان سازی نیزعلیه بهترین فرزندان ایرانزمین در اشرف ولیبرتی و رهبری این مقاومت خونین عقب نشینی نخواهیم نمود و ریش آخوند را برای سرنگونی رها نخواهیم نمود .

.
.
ارسال به فیس بوک
  Aftabkaran. All rights reserved