Logo
صفحه نخست حقوق بشر شعر فیلم وموسیقی گالری عکس گوناگون آموزه های انقلابی دانسته های انقلابی پیوند سیمای آزادی اساسنامه

تابستان 67: جنایت علیه بشریت

 
قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67، ادامه جنگی بود که خمینی و پیروان وی از روز نخست کسب قدرت، علیه مردم ایران و جامعه سیاسی و مدنی ایران براه انداخته بوند. ده سال سرکوب، اختناق، شکنجه و کشتار به نقطه عطف رسید و هزاران زندانی به دار آویخته شدند. در این جنایت بزرگ، همه جناح های حکومتی سهیم بودند و بهمین دلیل، هیچیک از جناح ها و مسئولان حکومتی، هیچگاه درباره آن دوره وحشت و سیاهی لب نمی گشایند.