بوی الرحمان نظام ولایت فقیه و حکومت آخوندها تشدید تضادهای درونی رژیم در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری
مهدی جعفری
انتخابات ریاست جمهوری در نظام ولایت فقیه و رویارویی کاندیداهای مختلف نظام، بهانه ای به دست باندهای مختلف داد تا آنچه سالها از همدیگر در دل داشتند بی پرده و عریان بر سر همدیگر بکوبند و به این گونه شاید رقیب انتخاباتی را به عقب رانده و شانس پیروزی خود را افزایش دهند. مناظره تلویزیونی مستقیم و رو در روی کاندیداهایی نظیر احمدی نژاد و موسوی آب بر آسیاب درگیری های باندهای مختلف رژیم ریخت تا جایی که به تهدید مستقیم و غیره مستقیم این جناحها انجامید
.
نامه مستقیم و علنی هاشمی رفسنجانی به رهبر فقیهان- خامنه ای اوج درگیری میان باند ولایت فقیه و پاسداران را با دیگر نرمتنان حاکمیت بخوبی نشان میدهد . شدت درگیری تا آنجایی است که دیگر به پنهان گویی و یا در پرده گفتن درباره اختلافاتشان، نمیتوانند اکتفا کنند و معرکه بر سر چگونگی اداره حاکمیت بسیار جدیست .. در این میان رقبا تهدید به حذف فیزیکی همدیگر کرده و خط ونشانهای آنچنانی برای همدیگر ، میکشند
..
بوی الرحمان حکومت ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی بخوبی از متن نامه رفسنجانی به خامنه ای پیداست و این نامه نه تنها اوج اختلافات چندین ساله میان باندهای درونی رژیم رابخوبی بیان میکند، بلکه حکم اتمام حجت رفسنجانی یعنی قسمتی از حاکمیت با قسمت دیگر یعنی خامنه ای و دولت احمدی نژاد است
..
خامنه ای برای آنکه خود مستقیماٌ مجبور به جوابگویی به نامۀ رفسنجانی نگردد ، نماینده مستقیم خودآیت الله محمد یزدی را ماُمور پاسخگویی به رفسنجانی میکند. این گونه غیرمستقیم پاسخ گفتن جز بی اعتنایی به رفسنجانی و درخواست او ، به معنای مخالفت جدی با همدیگر نیز معنا می شود. رفسنجانی خوب میداند احمدی نژاد نوچه و عزیز دُردانه خامنه ایست و حمله به او را خامنه ای حملۀ مستقیم به خود و رهبری ولایت فقیه میداند .
. رفسنجانی نامه مذکور را علنی کرده تا اگر باند رهبری تصمیم به عملی همچون خذف فیزیکی گیرند پیشاپیش عاملین مشخص باشند. اوج بی اعتمادی در میان باندهای مافیایی آخوندها تا جایست که دیگر اعتماد بر حول نگهداری نظام هم رنگ باخته و محور تجمع گرگها نیز دیگر نمی تواند اختلا فات فاحش را کتمان کند ، و لذا به مرز در گیریهای فیزیکی و آنتاگونیستی نزدیک می شوند. نا گفته نماند که رفسنجانی رییس و بانی حزب کارگزاران است و بقول رقبای حکومتی او خواهان یک انقلاب مخملی در درون رژیم میباشد و کیهان روز چهارشنبه 20 خرداد در پاسخ به او از قول مسئول سیاسی سپاه پاسداران، گفت که" با هرگونه انقلاب مخملی و عاملین آن در هرکجای کشور بشدت مقابله می کنیم
. ".
همچنین آخوند محمد یزدی نماینده رهبری "امام گونه خامنه ای" در گوشه ایی از پاسخ به رفسنجانی در واكنش به نامه وی خطاب به مقام معظم رهبرى گفت: " در حال حاضر هر نوع تشديد التهاب در جامعه، مقابله و مخالفت با نظام و اهداف مقدس آن است
.."

نظام ولایت فقیه همچون رفسنجانی خوب میداند که "... بی‌شک بخشی از مردم و احزاب و جریان‌ها این وضع را بیش از این برنمی‌تابند و آتش‌فشان‌هایی که از درون سینه‌های سوزان تغذیه می‌شوند، در جامعه شکل خواهد گرفت که نمونه‌های آن را در اجتماعات انتخاباتی در میدان‌ها، خیابان‌ها و دانشگاه‌ها مشاهده می‌کنیم
.."
در هر حال در انتخابات فرمایشی روز جمعه٢٢ خرداد هر یک از این چهار کاندیدا بر سر کار آید در سقوط حتمی رژیم فرق چندانی نمیکند زیرا که در اوج همۀ بحرانهایی که رژیم با آن درگیر است آمدن این ویا رفتن آن دگر فرق بحال ای جسد نمیکند .همۀ باندهای رژیم بخوبی در یافته اند که آتش فشان های سوزان درون ملت ایران در انتظارشان است و دیری نخواهد پائید که این آتش مقدس، پیکر رژیم و نظام ولایت را شعله ور ساخته و در هم فرو میریزد . بی خود نیست که آنها علناٌ تهدید به سرکوب در هر کجای کشور را کرده و عملاٌ اعلان جنگ با هر قیام و انقلابی رادر هر کجای کشورمیکنند، زیرا اینان بخوبی دریافته اند که قیام مردم ایران بزودی پروندۀ سیاه و شوم این نظام جنایتکاررا در هم خواهد پاشید و این بسیار نزدیک است
ارسال به فیس بوک
  Aftabkaran. All rights reserved