هدف
جمشید آشوغ
کسی در جنگ

بفکر گرسنگی نیست.
همانگونه که در
کویری سوزان
از شعله های خورشید
بفکر هدف نیست.
نه به نمایش ِ انتخابات ِ ولی فقیه.
به جنگ، در فضای
ما بین هر بمب
در جستجوی هدف،
صلح را می گردیم.
به کویر،
در جستجوی هدف،
آب را می گردیم.
هدف : نجات است.
نجات انسان.
آری به مقاومت
آری به اشرف،
آری به مریم،
آری به مسعود،
آری به مردم.

02.06.2009 جمشید آشوغ
ارسال به فیس بوک
  Aftabkaran. All rights reserved