تظاهرات بازاریان بازار تهران علیه اخاذی مالیاتی رژیم آخوندی

تاریخ درج خبر -1390:06:05
بازاریان بازار تهران امروز علیه اخاذی مالیاتی رژیم آخوندی تظاهرات کردند و با بانگ الله اکبر و شعار « بازاری باغیرت ، اتحاد اتحاد »، خشم و انزجار خود را از سیاستهای غارتگرانه رژیم ابراز کردند. تظاهرکنندگان که هسته مرکزی آنان را پارچه فروشان اعتصابی تشکیل می دادند به اعتصاب سراسری فراخوان دادند.
در همین حال رئیس اتحادیه پارچه فروشان تهران با تأیید اعتصاب گفت: طبق تفاهمات صورت گرفته قرار بود جرایم مالیاتی بخشیده شود اما به دلیل عملی نشدن این تفاهم بازار پارچه همچنان تعطیل است.
رسانه های حکومتی با اذعان به اعتصاب پارچه فروشان تلاش کردند با گزارش های تحریف شده و دروغ، اعتصاب بازار پارچه فروشان را مخدوش جلوه دهند.
یک رسانه حکومتی نوشت: مدتی است که پارچه فروشان در تلاش هستند تا زیر بار هیچ تعهدی در برابر سازمان امور مالیاتی نروند. برخی از اعضای صنف چند روز مغازه های خود را بستند. امروز هم بسیار تلاش کردند تا در این راه، سایر اصناف را هم با خود همراه کنند.
خاطر نشان می شود، پارچه فروشان تهران بیست و هشت روز است که در اعتصاب به سر می برند.
ارسال به فیس بوک
  Aftabkaran. All rights reserved