Logo
صفحه نخست حقوق بشر شعر فیلم وموسیقی گالری عکس گوناگون آموزه های انقلابی دانسته های انقلابی پیوند سیمای آزادی اساسنامه

فغان مردم از فساد حکومت آخوندی و اعتراف پورمحمدی

تاریخ درج خبر -1392:09:24


نفرت عمومی از ابعاد فساد دانه درشتهای حکومتی آن قدر بالا است که مقامات حکومتی نيز در جنگ و جدالهای باندی و برای فريب مردم و همراه نشان دادن خود با دردهای مردم، گاه و بيگاه ناگزير به اعتراف می شوند و بخشهايی از واقعيت را مطرح می کنند.
رسوايی فساد در سراپای نظام ولايت فقيه آن قدر بالا گرفته و بوی گند آن، آن چنان مشامها را آزرده است که آخوند پورمحمدی يکی از قاتلان فرزندان مجاهد مردم ايران و عضو هيأت مرگ در قتل عامهای سال 67 نيز مجبور به اعتراف به مواردی از دزديها و غارتگريهای دانه درشتهای نظام شده است. وزير دادگستری کابينه آخوند حسن روحانی در مصاحبه با تلويزيون رژيم می گويد: ”به خاطر اشکالات و فسادهايی که هست کل انرژی مان گرفته شده و راندمان و بهره وريمان پايين است، به نحوی همه مان درگير فساد هستيم. بخشی عامداً درگيرآن هستند وتخلف می کنند و بعضيها هم درگير آن شده اند“.
وزير دادگسترى كابينه آخوند حسن روحانى در ادامه اضافه می کند: ”در اين بستر ما هميشه بازنده هستيم به اين دليل که زيرساختهايمان معيوب هستند و به سختی به هدف می رسيم“.

آخوند پورمحمدی وقتی می گويد به سختی در مبارزه با فساد به هدف می رسيم، نمی گويد و نمی خواهد بگويد که چون رأس نظام و هرم بالايی حاکميت فاسد است، مبارزه با فساد معنا و مفهوم پيدا نمی کند. البته چند لحظه بعد ناگزير می شود به طور ضمنی به اين واقعيت اعتراف کند که مفسدين و غارتگران مردم ايران دانه درشت ها هستند و می گويد: ”اما وقتی موضوع فساد به مفاسد اقتصادی برمی گردد، فوق العاده پيچيده است. اولاً شناسايی آن بسيار سخت است، ثانيا آدمهای صاحب نفوذ، قدرتمند و صاحب پول و مکنت تمام ظواهر ر اهم درست کرده اند وکيل دارند، مشاور دارند، حقوقدان دارند و قانون را می دانند“.

بخشی از حرفهای مردم به جان آمده از فساد رژيم ولايت فقيه که تلويزيون آخوندی به منظور مقابله با نفرت عمومی و به قول کارگزاران رژيم به عنوان ”سوپاپ اطمينان“ مبادرت به انتشار آنها می کند را در ادامه می خوانيد:
- يک وامهای کلانی به افراد ميدند صدميليون پنجاه ميليون تومان به طرفی که يک پارتی قوی دولتی داره، اون رابطه هايی که دارند اينها زدوبندهاشون تو هردولتی که عوض ميشه، هست.
- آقای فلان که ميگن م، الف، خ فلان برداشت رفت برد مال ملت را برده چراکسی نمياد جواب بدهد چرا کسی نمياد جوابگو باشه اينو خودشونم ميدونند ديگه.
- شما می بينين برای کمترين خلاف طرف رو ميندازند زندان ولی کسی 3هزارميليارد می خوره آزاد آزاد می گرده.
ـ رفتم تو بانک يه وام اشتغال بگيرم يک کاری راه بندازم برای خودم. نزديک پنج شش ميليونی اول ميگند ضامن می خوايم سه چهارتا ضامن که می بری بعد ميگن به شما تعلق نمی گيرد.
خيلی از جوونها برای يک وام سه تومنی هزارتا ضامن می خواند. حالا دو تا دادگاهی هم می کنن دوتا پرونده هم تشکيل می دند بعد می مونه تو هوا. اصلاً هيچ اين مسأله نمود پيدا نمی کنه.

يکی از گزارشگران تلويزيون رژيم در مورد دزدی و فساد درتعاون مسکن رژيم گزارشی تهيه کرده، در اين گزارش به تجمع اعتراضی قضات بازنشسه جلوی اين نهاد چپاول و غارت اشاره شده و گفته شده است که آنها به رسيدگی نشدن به شکاياتشان از تعاون مسکن حکومتی معترضند.
مجری تلويزيون رژيم که با آخوند پورمحمدی گفتگو می کرد، پس از پخش بخشی از گزارش سانسور شده حرفهای مردم، با اشاره به حرفهای آنان که فغانشان از فساد حکومت آخوندی به آسمان بلند است گفت: ”اين گزارشی که الآن شما ملاحظه کرديد ازساعت ها گزارشی که همکاران ما از شهر و از نقاط مختلف گرفته بودند، انتخاب شده بود. خيلی چيزهايش را ما پخش نکرديم، يک نمونه هايی نشان می دهد سرمايه های اجتماعی ما، نگاه های مردم ما به مقوله فساد خيلی نااميد کننده است. مردم احساس رضايت ندارند. يعنی ما خوب هايش (شکايتهای مردم ازفساد حاکميت) را پخش کرديم واقعاً نمی شود خيلی چيزها را پخش کرد. مردم گلايه خيلی شديد داشتند در مورد اين که چرا باپرونده های دانه درشتها ومفسدين برخورد قاطعی نمی شود و بعد از چند سال شامل مرورزمان می شود“.

همان طور که مجری تلويزيون رژيم تلويزيون رژيم گفت حرفهای مردم در مورد فساد دستگاه حکومت آخوندی، دست چين شده و با سانسور زياد پخش می شود. اما همين حرفهای مختصر مردم و اعتراف ناگزير آخوند جنايتکاری مانند پورمحمدی به فساد و اعتراف مجری تلويزيون حکومتی که نمی توانند همه حرفهای مردم را پخش کنند، نشان از عمق فجايع آشکار و نهانی است که رژيم و عوامل دزد و غارتگرش بر سر مردم می آورند. همچنين حرفهای مردم که تلويزيون رژيم آنها را پخش نمی کند، عمق فساد و تبهکاری رژيم و کارگزارانش را به نمايش می گذارد. با اين همه، همين مردم هستند که با اعتراضات خود و ابراز نفرت نسبت به فساد حكومت آخوندى، تلويزيون رژيم و کارگزار جنايتکاری مانند آخوند پورمحمدی را وادار به اعتراف به گوشه يی از فساد نظام خامنه ای کرده اند.


ارسال به فیس بوک
  Aftabkaran. All rights reserved