عروسكهاي كوكي كارناوالهاي رژيم آخوندي محمود نيشابوري:

در پس آينه طوطي صفتم داشته اند

آنچه استاد اذل گفت بگو مي گويم

يك چيزدر همه مزدوران و سينه چاكان رژيم آخوندي از بالا تا پائين ترين آنها مشترك است. حماقت، ناداني، سور چراني، بي اراده و كوكي ،تغيير ماهيت و رنگ عوض كردنشان، نان را به نرخ روز خوردن و…
رژيم به خاطر فائق! آمدن بر مشكلات عديده اي كه هزاران هزار جلوش سبز مي شود نا چاراً از نيرو هاي ولايي و خشك مغران و شعبان بي مخ هاي مدل۹۴ خودش استفاده مي كند، حالا آن كار چه باشد مهم نيست، هر كاري كه باشد، موي خرس را آتش بزن سريع هويدا و آماده خدمت!ا ست، دم نمي زند و دست باز مي دهد، ولي در آخر با دست پر و جيب چرب و نرمي صحنه را ترك ميكند كه آمادگي براي كار هاي ديگر! را داشته باشد.
اين كار ناوالها، تظاهرات، بساطهاي تبليغي كه رژيم راه مي اندازد دو چيز در ذهن آدم مي نشيند.همه چير آغشته به خرافات، دروغ و تصنع است و ديگر، آدمهايي كه در اين گونه مراسم شركت مي كنند اكثرشان ثابت و گوش به فرمانند و جزء سانديس خور هاي واقعيند.
اما چرا:
اتفاقاً جواب مشخص است ، رژيمي كه با سركوب، دار و درفش، تروريسم، تقلب وچپاول و دزدي و فساد دستگاهش ر ا مي چرخاند اتفاقاً به اين افراد تهي مغز و ماشين كوكي نياز دارد.
به عكسها توجه كنيد: آدم متناقض مي شود خنده كند و يا هزاران لعنت بر سران فاسد رژيم.

خنده براي اين نمايشات پوج و مسخره و اشاعه لمپنيسم و خراب كردن فرهنگ اصيل ايراني و لعنت به خاطر اين كه زيبا ترين وطن در دست چه كساني اسير ست.

به اين چند تصوير نگاه كنيد، نمايش ۲۲ بهمن رژيم ورشكسته تر از هميشه
اما روزگار اين نابخردان سر رسيده است.
محمود نيشابوري
Inline image 2

Print Friendly, PDF & Email