۲۲بهمن در پارک ملت در مشهد عده ای از جوانان این شهر با نیروهای گارد ضدشورش درگیر شدند

Print Friendly, PDF & Email