” درگذشت خانم عاصمه جهانگیر یک ضایعه غیر قابل جبران برای حقوق بشر در خاورمیانه “

عاصمه جهانگیر

قربانیان حقوق بشر در ایران و پاکستان یک مدافع بزرگ و زندانیان سیاسی در ایران یک حامی‌ سازش ناپذیر خود را از دست دادند .
خانم عاصمه جهانگیر که زخم دیکتاتوری را بر تن‌ ، و درد نقص حقوق بشر را در دل‌ خود داشت مصمم بود که از حقوق اسیران و قربانیان دیکتاتورها دفاع کند ،بحق باید گواهی داد که چنین کرد .این زن شجاع در مدت یک سال و نیمی که گزارشگر مخصوص سازمان ملل در ایران بود همه چشم پوشی‌ها ، مماشات و زد‌‌ و بند‌های کثیف اسلاف خود مثل گالین دوپل را به بهترین وجه جبران کرد هم از این رو بود که بیشتر ازهمه آنها مورد خشم و کین رژیم آخوندی قرار میگرفت . همه گزارشاتی که این زن شجاع از جریان نقص حقوق بشر در ایران به سازمان ملل ارائه داد برگهای زرینی هستند که تاریخ برای او ثبت خواهد کرد .
خانم جهانگیر یک حقوق دان برجسته پاکستانی‌ بود که بخاطر سازش ناپذیری و عدالت خواهی‌ در سال ۱۹۸۳ در زمان دیکتاتوری محمد ضیاءالحق به زندان افتاد و بعد از آزادی از زندان مدتها به حبس خانگی محکوم شد او یکی‌ از رهبران جنبش وکلای پاکستان و یکی‌ از بنیان گذاران کمیسیون حقوق بشر پاکستان بود که تا آخرین روز حیاتش ریاست این کمیسیون را به عهده داشت . اوهمچنین اولین زنی‌ بود که در پاکستان به ریاست کانون وکلای دیوان عالی‌ پاکستان رسید .
اتحاد زندانیان سیاسی ایران فقدان حزن انگیز این زن شجاع ، مسئول و سازش ناپذیر را به مردم پاکستان ، به قربانیان نقص حقوق بشر در ایران و به زندانیان سیاسی ایران به ویژه به دو زن قهرمان آتنا دائمی و گلرخ ایرائی‌ که اینک در اعتصاب غذا به سر میبرند تسلیت می‌گوید .
ما امید واریم که برخورد‌های دلیرانه و حق طلبانه این زن سر مشق همه وکلایی باشد که دفاع از زندانیان سیاسی را به عهده میگیرند .
اتحاد زندانیان سیاسی ایران
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ / ۱۱ فوریه

Print Friendly, PDF & Email