معترضان زاهدانی با آتش زدن لاستیک خودرو خیابان بعثت را بستند تا به نظام ولایت فقیه با قدرت نه بگویند

Print Friendly, PDF & Email