شکوه‌ نگاه (یک زندانی سیاسی از داخل)

اعتراضات ایران

گاهی شکوه
در خیابان است
زیر ضربات باتوم
یا چهار راهی پر از آتش و دود..

گاهی شکوه
گوشه ی در مانگاه است
زیر توپ و تشر مامورین
وقتی غرق در خونی
یا زیر شلاق است
وقتی حق می طلبی

گاهی شکوه در نا کجا آباد است
یا جایی به وسعت
یک سلول انفرادی
یا جایی آن دور ، در غربت

گاهی شکوه در شکاف دروازه ایست
که چشم به راه عزیزت نشسته ای
یا نوک مگسک
وقتی قلب ظلم را نشانه رفته ای

به راستی ما –
چه با شکوه زیسته ایم
(یک زندانی سیاسی از داخل)

Print Friendly, PDF & Email