یکشنبه ۱۰ دیماه ۹۶چهارمین روز قیام واستمرار تظاهرات مردم مشهد

اعتراض‌های

در چهارمین روز قیام سراسری مردم ایران، جوانان پر شور و مردم مشهد با شروع تاریکی با تظاهرات خود، هماهنگ و یک صدا دست و سوت زده و با شعار:
قاطع وکوبنده ولی فقیه حیا کن مملکت را رها کن
در یکی از خیا بان های مرکزی مشهد مقابل مرکز جراحی طب مشهد همچنان بر خواست مردم ایران برای سرنگونی حکومت پای فشردند.
همانطورکه درفیلم دریافتی از مشاهد میشود جوانان ومردم بی باک مشهد همچنان بی ترس و بیم در خیابان با حضور پر شور خودشان
فریاد میزنند … ولی فقیه حیا کن … مملکت را رها کن
شایان ذکر است که مردم مشهد نخستین شهری بودند که استارت قیام سراسری را با تجمع پرشور خودشان زدند که منجر به ازسرگیری قیامهای مردمی شد ؛ وبقیه شهرهای کشور نیز درحمایت وهمبستگی ازمشهد شورش وقیام را شروع کردند .
درطی تظاهرات سراسری تاکنون بیش از ۲۵ استان در این قیام سراسری شرکت کرده اند و مصمم هستند که تغییر بینادین ایجاد کنند.

Print Friendly, PDF & Email