چگونه ماشین جنگی رژیم را از کار بیندازیم

با این‌کار از هم‌وطنان خود دفاع کنیدبا این‌کار از هم‌وطنان خود دفاع کنید.

اگر به هر دلیل نمی‌توانید به خیابان بروید و به صفوف مردمی بپیوندید، سوار ماشین‌هایتان بشوید و در خیابان‌های شهرتان تردد کنید.
ترافیک باعث می‌شود نیروهای امنیتی کلافه شوند و نتوانند به راحتی به محل‌های تجمع مردمی برسند.
با این‌کار به شکل ساده از هموطنان خود دفاع کنید.

Print Friendly, PDF & Email