وارانه کردن حماسه های مردمی توسط رسانه های رژیم

این اقدام در سال ۵۷ «حمله شجاعانه مردمی»نام داشت اما درسال ۹۶ اسمش عوض شدوبه «تخریب اموال عمومی توسط عده‌ای فتنه‌گر»تغییرنام داد.

 

Print Friendly, PDF & Email