نامه یک بسیجی در کنار لباس و سلاح خود با این مضمون

نامه یک بسیجی در کنار لباس و سلاح خود با این مضموننامه یک بسیجی در کنار لباس و سلاح خود با این مضمون
به روی ملت ایران باتوم نمیکشیم
خطاب به پرسنل ارگان های نظامی به مردم بپیوندید در کنار دیکتاتور خون ریز قرار نگیر ید وابزار سرکوب چپاولگران نباشید

Print Friendly, PDF & Email