سیدعلی انقلابه، ولایتت رو آب: جمشید پیمان

سید علیِ بیچاره// کَلَک فایده نداره
کارِ آخوند تمامه
با عزمِ جزمِ مردم// مُلّا بیخ دیواره

سید علی شهر بپا خاست // تو کوچه ها چه غوغاست
ملّتِ انقلابی
تیر و تفنگ میاره // مشغولِ حذفِ ملّاست

سید علی شب تمامه // آفتاب رو پشتِ بامه
بیداری یا که خوابی
طبل به صدا در اومد// الان وقتِ قیامه

سیدعلی بی حیائی // رقیبِ سنگ پائی
هیچ وقت شرف نداشتی
ایرانو دادی بر باد// دشمن خلق مائی

آسید علی مُفنگی// با کی داری می جنگی؟
با مردمان ایران؟
راستی که گوش درازی// احمقی یا مشنگی؟

سیدعلی راها بسته ن//نوکرات خُرد و خسته ن
راه فرار نداری
مردم انقلابی // شاختو خوب شکسته ن

سیدعلی انقلابه // ولایتت رو آبه
راهی برات نمونده
قیامتت همین جاست // وقتِ حساب کتابه

آسید علی،قناسی // پیسی و آس و پاسی
مچل شدی اساسی
از خشم و قهرِ ملت // نداری هیچ خلاصی!

Print Friendly, PDF & Email