توسرکان همدان، درگیری ها ادامه دارد – فیلم

درگیری ها ادامه دارد مردم همدان غیرت خود را به همگان نشان میدهند تن به ذلت نمیدهند

Print Friendly, PDF & Email