بیانیه وزارت خارجه کانادا: بیانیه وزارت خارجه کانادا: تحت تاثیر اقدام مردم ایران در استفاده از حق اساسی خود برای اعتراض مسالمت‌آمیز قرار گرفته‌ایم

بیانیه وزارت خارجه کانادا: تحت تاثیر اقدام مردم ایران در استفاده از حق اساسی خود برای اعتراض مسالمت‌آمیز قرار گرفته‌ایم.

Print Friendly, PDF & Email