اگر رژيم ايران اينترنت را قطع كند ماهواره ارتش امريكا را بر فضای ايران مستقرخواهد كرد

ترامپ :اگر رژيم ايران اينترنت را قطع كند ماهواره ارتش امريكا را بر فضای ايران مستقرخواهد كرد.

 

 

Print Friendly, PDF & Email