طراح و مجرى مماشات با خامنه اى به حقانيت قيام سراسرى مردم بى شكاف اعتراف كرد

پدر خوانده ى مماشات جان كرى با رژيم آخوندى  در توییتر خودش چنين نوشت:

جان کری: با شرمندگی از این‌که چقدر کم راجع به آنچه در داخل ایران می‌گذرد می‌دانستیم. همین مقدار کم گویا ست و ان جنبش ایرانیان و نه چیز دیگری است. اما حقوق مردم برای اعتراض صلح امیز و حق تنفس حقی جهانی است و دولت ها در هر کجای دنیا باید به ان احترام بگذارند!!!

Print Friendly, PDF & Email