کاین هنوزازنتایج سحراست!:محمد قرایی

محمد قرائی

از کورش کبیرنقل میکنند که گفته است
” چیزی که سرنوشت انسان را میسازد استعدادهایش نیست، انتخابهایش است ”
مجاهدین خلق ایران ورهبری بلامنازعشان، شیرهمیشه بیدار درمقابل ایلغارخمینی یک انتخاب داشتند ودارند “سرنگونی رژیم آخوندی ” و رهایی وآزادی مردم ایران.” چهاردهه تمام است که براین امرپای فشردند، قیمت دادند وراه بازکردند. آخوندها وحامیان استعماریشان سالیان تلاش کردند با قلع وقمع مجاهدین ومتحدینشان ، مردم ایران را ازیک بدیل مستقل ومردم گرا محروم سازند تا راه برای غارت وچباول تاریخی بازبماند. انبوه انبوه دستگیر، شکنجه واعدامشان کردند. درلیست سیاه قرارشان دادند وبرسرشان بمب وموشک ریختند. به پایگاههایشان ریختند وبه غل وزنجیرشان کشیدند. مجاهدین به یمن هوشیاری رهبری شایسته وقیمت گذاری فوق طاقت انسان نه تنها ماند گارشدند بلکه قوقنوسوارازخاکسترخویش شعله برکشیده وسربرآسمان ساییدند. آبراهام لینکلن یک بارگفت: ” درمیان مردم کسانی که به کشورشان افتخارکنند کم نیستند ولی ما درتلاشیم نسلی را بسازیم که کشورمان به آنها افتخارکنند” وحالا درانظارمردم ایران وجهان، با آموزشهای معلم کبیرمسعودرجوی، نسلی سربرآورده که قصدش ایستادگی تا آخراست. شجره طیبه ای روییده است که هدفش شکافتن سقف فلک است. “نسل صبا هفت برادرانها ” و نسل ” نداحسنی ها” و علی صارمیها وغلامرضا خسرویها و…
انقلابی شهید معاصرچه گوارا، درمورد دژخیمان ازجنس وماهیت آخوندها ومزدورانش گفت: ” من یک هدف دارم وشما تنها گلوله دارید، دعا کنید بعد ازتمام شدن گلوله هایتان زنده نباشم، واین را بدانید پشت این نقاب فقط یک تکه استخوان وماهیچه پنهان نشده بلکه یک آرمان وجود دارد وآرمانها ضد گلوله هستند”
وحالا پس ازچهاردهه الدروم وبلدروم وکشت وکشتارمجاهدین ، آخوندها افسارپاره کرده اند وآه وفغانشان ازصدمات وضربات بی امان مجاهدین به هواست وگوش فلک را کرکرده اند.
مشغول نیم سوزکردن آدمهای نیم سوخته خویشند. آدمهای درآب نمک خوابیده خویش را هرازگاهی رونمایی میکنند. برپرده سینماها، روی منابر، روزی نامه ها وبوق های تبلیغاتشان روضه هزاران بار تکرارشده “هفده هزارقربانی!” میخوانند!
ازولی فقیه پوشالی گرفته تا قاضی قضات جنایت کارلاریجانی ، ازناطق نوری تا ولایتی، همه وهمه به قطارشده اند تا به گویاترین شکل نشان آلترناتیورژیمشان را دراقصا نقاط جهان جاربزنند.
آنها مجبورشده اند پرده های جنایت ووقاحت را یکی پس ازدیگری بالا بزنند وچهره کریه خویش وپاسداران سیاسی ینگه دینایی خود را هم بسوزانند. دبیرباصطلاح شورای عالی امنیت رژیم شمخانی اخیرا گفت: حتی کسانی که بارژیم هم زاویه وموضع دارند دشمن اصلی خودشان را مجاهدین می شناسند. کنارزدن نقاب ازروی پاسداران نکبتی لباس شخصی های خارجه نشین وریزه خواران سفره ولایت اگرنشان ازعلائم دوران پایانی نیست پس چیست؟!
شب یلدای وحشت آخوندهای تبه کاررو به پایان است. سپیده آزادی ورهایی مردم ایران بامشعلداران مجاهد ومبارزش، نورافشان وپایکوبان درراهند.
محمد قرایی- سوئد

Print Friendly, PDF & Email