فرا خوان عمومی :سید هاشم خواستار

هاشم خواستار
آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب (زندان )دارد می سپارد جان
آهای حاکمان که به دروغ خدا خدا میکنید!! خدا از رفتار و کردار شما با ملت ایران بیزار است. چگونه خدا دوست دارد که کشور با این همه ثروت های خدا دادی در فقر و بیکاری و تورم واعتیاد و طلاق و کودکان کار وکودکان خیابانی ومردان و زنان کارتن خواب و گورخواب و کولبر و… باشد !!؟؟ چوب خدا صدا ندارد، بترسید از آن روزیکه این ملت به حرکت در بیاید،شما بهتر از ملت میدانید که چطور پرونده های سنگینی از جنایت و خیانت دارید! آن روز برای شما قیامت است.
دیگر ملت فهمیده که شما خیال شبانی نداشته بل گرگانی بودید در لباس میش!!. استبداد و دیکتاتوری شما برای ملت عریان و شناخته شده است.
چرا رضا شهابی کارگر سندیکایی اتوبوسرانی تهران را که شش سال حبسش را کشیده و تا کنون دوبار سکته کرده و پزشک نوشته که تحمل حبس نداشته و باید در بیرون از زندان معالجه شود را آزاد نمیکنید؟!
خانم ربابه ی رضایی همسر آقای شهابی فردا سه شنبه ۵ دی ماه۹۶ ساعت ۱۰ صبح در جلو وزارت کار میخواهد اعتراضش را بگوش حاکمان برساند.
آهای مردم قهرمان تهران وحومه، کارگران – معلمان – پرستاران – ارتشی های با غیرت و غیر وابسته – بازاریان شریف و وطن پرست – دانشجویان ووو … همسر کارگر زندانی رضا شهابی خانم ربابه رضایی را تنها نگذارید.نشان دهید که ما همه اعضای یک پیکریم.
دست یکایک شما را از راه دور ، از شهر مشهد به گرمی قلب و تن تب دار رضا شهابی و همه زندانیان سیاسی عقیدتی محبوس در زندانهای کشور میفشارم.
سید هاشم خواستار نماینده ی معلمان ایران-۴ دی ماه ۹۶

Print Friendly, PDF & Email