اصلاح طلب

اصلاح طلب

سال ها با نقابی از روشنفکری در میان مردم ظاهر شده اند و شعار حمایت از حقوق ملت را سر داده اند؛ دریغ از آن که جز “جاه طلبی” هدف دیگری را در سر نپرورانده اند.

آن زمان که مسیر تحریم را در پیش گرفتیم؛ ما را چه در زندان و چه خارج از آن نا آگاه و خالی از شعور جلوه دادند…و ما باز سکوت کردیم!
در تمامی این سال ها که در حال گذر است؛ جز مردم چه کسانی بهای سنگین جاه طلبی های پی در پی آنها را می پردازند؟!
سال١٤٠٠ هم از راه خواهد رسید و باز “ما مردم” همه ی این روزگار تلخ را به فراموشی می سپاریم و با نمایشی از نقاب های این مغزهای متفکر! میدان بازی دیگری را رقم می زنیم…!

آتنا فرقدانی

Print Friendly, PDF & Email