در هوای دیار :بهزاد بهره بر

بهزاد بهره بر

ایران دگرباره سرافراز بجا خواهد ماند
وز جور ِ یزیدان ِ زمانه رها خواهد ماند
شیطان صفتان ِ حاکمان ُزباله َ تاریخند
این مرز ِ گهُربار به پیکان ِ بقا خواهد ماند .

***********************

با آنکه ره ِ رهایی خونین بُوَدَش
سائیدن ِ سر به آستانش آئین بُوَدَش
لیک :خسته نشویم ، خسته کنیم دشمن را
تا ماه ِ رهایی به سماء ِ وطن آذین بُوَدَش .

.
***********************

باید که سرنوشت ِ خود ، خود سازیم
تقدیر و قضا را ، به سیّال ِ فضا اندازیم
زنجیر بپا ، و یا اگرآزادیم ،خود،خواهیم
تقصیر به گردن ِ فلک نندازیم .

***********************

از اول ِ عمر رفتنمان در نظر است
در وادی دار بودنمان يک گذر است
پس به ، که ايستاده ببآيد رفتن
بر زانو بزيستن به واقع ، ننگ ِ بشر است .

Print Friendly, PDF & Email