« جنبش دادخواهی سرفصل حرکت بزرگ »:سید شهاب اشرافی

سید شهاب اشرافی

هر چقدر که زمان می گذرد مردم ما تصویروتابلویی که از رژیم آخوندی می بینند، چیزی نیست جز دروغ، دزدی، ترس، تهدید، تحقیرو زندان واعدام.
رژیم در قبال آن چیزهایی که از مردم ما درطول این سالها گرفته، جایگزینی به غیر از ویرانی ومرگ از خود عرضه نکرده است. آخوندها می گویند دیوار حاشا بلند است، بخاطر همین راحت دروغ میگویند وحق را ناحق می کنند، مال مردم را می خورند و بعد تکذیب می کنند.
قضیه طوسی یادمان نرفته این رسوایی را راحت حاشا کردند، قضیه جاسوسی دختر لاریجانی را منکر شدند، از حساب های نجومی صادق لاریجانی به راحتی گذر کردند، از دزدیهای میلیاردی وخورده شدن پول مردم توسط بانکها وموسسات مالی وابسته به سپاه راحت می گذرند، وحتی اشاره ایی ازوضع نابسامان مالباختگان نمی کنند.
رژیم آخوندی در هیچ زمینه ایی برای مردم وبهبود وضع جاری آنها قدمی برنمی دارد.
متاسفانه بعداز زلزله اخیرکه دراستان کرمانشاه اتفاق افتاده است بجای اینکه کمک به مردم رنج دیده در اولویت باشد، الویت در دخالت به امور لبنان، عراق وسوریه قرار گرفته است.
بجای ارسال لوازم ضروری برای مردم زلزله زده، ازقبیل چادر وغذا وآب ووسایل گرمایی، درآن سرمای وحشتناک، پیام تسلیت و پلیس ضد شورش فرستاده اند. و تمام بار مسئولیت را مردم به دوش کشیده اند.
وقتی که در یک مملکت دمکراسی نباشد حرف مردم شنیده نمی شود. در تمام کشور های آزاد دنیا مردم همیشه حرفهایی برای گفتن وپیش برد آینده مملکت خود دارند، آنها این حرفها را درغالب احزاب ونمایندگان خود مطرح می کنند، اصولا دمکراسی با آزادی بیان و آزادی احزاب معنی پیدا می کند .
ولی متاسفانه در ایران اینگونه نیست و صدای مردم شنیده نمی شود.
حالا ازخودمان می پرسیم پس چرا با این صحبتها رژیم تا الآن دوام آورده و نابود نشده است؟ بله چرا؟
چون رژیم در طول عمر کثیفش هیچوقت ماشین آدم کشی خودرا خاموش نکرده است، از سال ۵۷تا حالا رژیم به شکلهای مختلف صدای آزادی خواهی ملت رابه قتلگاه ها برده وخاموش کرده است.
نمونه بارزاین جنایتها، اعدام های دردناک سال ۶۷ می باشد، که در عرض یکی دو ماه ۳۰۰۰۰ عزیز آزادی خواه را مثل گل پرپر کردند.
وقتی جنبش دادخواهی توسط خانم مریم رجوی وشورای ملی مقاومت مطرح شد، هدف بالا رفتن هر چه بیشتر هزینه اعدام برای رژیم قرار گرفت، تا حرکت ماشین آدم کشی رژیم کند شود.
چون با مطرح کردن این قضیه و پیگیری آن درسازمان ملل وسازمانهای ذی ربط ، واحقاق حق عزیزان ما درسال ۶۷ ، سلاح آدم کشی رژیم خواه نا خواه ازکار می افتد.
وقتی تهدید به مرگ برای مردم درداخل کشور ازبین برود، کوچکترین اعتراض مردم سر فصل مرگ دژخیمان رابه ارمغان می آورد.
درحال حاضر یکی از دستاوردهای پیگیری جنبش دادخواهی، رفتن سپاه پاسداران رژیم به لیست تروریستی است.
در گام بعدی و بزودی امیدواریم با به سرانجام رسیدن جنبش دادخواهی و محکومیت رژیم در نسل کشی دهه ۶۰ ، دیگر شاهد اعدام در ایران نباشیم.
در آخر ایمان دارم ، سرنگونی استبداد آخوندی نزدیک است.
سید شهاب اشرافی ۱۷/۱۱/۲۰۱۷

Print Friendly, PDF & Email