سعد الحريری: هر جا پای ایران باز شد ویرانی و فتنه آنجا را فرا می‌گیرد

سعد الحریری نخست وزیر لبنان که امروز استعفای خود را اعلام کرد در یک سخنرانی که از رسانه‌های لبنانی به طور مستقیم پخش شد گفت، هر کچا پای ایران باز شد، ویرانی، فتنه انگیزی و خرابی آنجا را فرا می‌گیرد.

حریری گفت: «متاسفانه برخی‌ها در لبنان دست در دست ایران داده و این کشور را در شرایط بسیار بدی در منطقه و جهان قرار دادند».

الحریری با انتقاد شدید از حزب الله لبنان گفت:«اسلحه حزب الله نباید علیه لبنانی‌ها یا سوری‌ها بکار گرفته شود».

نخست وزیر مستعفی لبنان افزود:«دست ایران از منطقه قطع خواهد شد و شر و فتنه‌ای تهران که منطقه را با آن درگیر کرده است روزی گریبانگیر خود ایران خواهد شد»

الحریری گفت:«لبنانی‌ نمی خواهند تحت قیمومیت هیچ کشور خارجی قرار بگیرند و در نهایت از این مرحا نیز گذر خواهند کرد».

سعد الحریری گفت:«شرایط در لبنان مانند شرایطی است که در آن رفیق الحریری ترور شد».

الحریر گفت شواهدی در دست دارد که عذه ای برای ترور او برنامه ریزی می کنند.

Print Friendly, PDF & Email