حضور پلیس .مقابل قوه قضاییه برای جمع کردن تحصن تا آخر (صوتی)