در هوای دیار : بهزاد بهره بر

بهزاد بهره بر

غرب از محنت ِ ما بی خبری پيشه بکرد
با شقاوت صفتان هم صفتی پيشه بکرد
غم ِ عالم چو باران ِ بهاران بسر ِ ما جاريست
بايد در راه رهايی قيام پيشه بکرد .

*************************

گر که خواهی خواب ِ سبز ِ کبريا روشان شود
يا که کوه ِ نور آذين ِ شب ِ ياران شود
پس بيا با هم فشانيم سر اندر کوی خويش
تا فروغ در کوی ما پیوسته جاويدان شود.

*************************

يارب ای نام ِ تو شکرانهَ روز و شب ِ ما
ز توئيم و ز تو آمد بوجود خلقت ِ ما
در حصار ِ غل و زنجیر شده ايم ، ای يارب
مددی کن به تمنای دل و حاجت ِ ما .

*************************

گويند که در حشر ُگنهکار بسوزد
در آتش ِ دوزخ بسی زار بسوزد
آنقدر که خاکسترش بر جای بماند
خاکستر ِ هر شيخ دو صد بار بسوزد.

Print Friendly, PDF & Email