سالگرد سازمان سراسرعشق و فدا برمجاهدین خلق و بر مردم ایران مبارکباد: محمد قرایی

محمد قرائی

گردرهوس لقمه نانی نانی

گردرطلب گوهرکانی کانی
این نکته رمزاگربدانی دانی

هرچیزکه درجستن آنی آنی
“مولانا”

بیش ازنیم قرن از تاسیس سازمان پرافتخارمجاهدین خلق ایران گذشت. پنجاه واندی سال است که مجاهدین با فدای بیکران در وفا به عهد و پیمان برای رهایی خلق اسیرشان سرازپا نشناخته، هزارهزازسربردارشده اند. مردم ایران ونسلهای آینده ازاین گوهرهای بی بدیل بسیارخواهند گفت و خواهند نوشت. خیل عاشقان آزادی ایران و ایرانی پس ازگذشتن از هفت خوان رنج و شکنج و اعدام، شاید برای اولین باردر جایی دورازحرامیان ارتجاع و استعماربرای گرامیداشت سالگرد سازمانشان گردهم جمع شده بودند. اجتماعی تاریخی، تاریخساز، شکوهمند و راهگشا برای رهایی خلق درزنجیرایران.
نمایشی خیره کننده ازانعکاس عطواف نوین انسانی و نثاربی چشمداشت و فدای بی نام و نشان و…
و گفت به صحرا شدم، عشق باریده بود وزمین ترشده بود، چونانکه پای مرد درگلزارشود پای من درعشق فرومی شد. عطارنیشابوری
شنیدن سخنان ازجان برخاسته، دیدن چهره های برافروخته و چشمان به اشک نشسته عاشق ترین عاشقان آزادی مردم ایران مرا مملو ازشورو شادی کرده بود. تن اینجا ودل هوای دیدارتان را کرده بود. ندایی ازدرون اما مرا بخود خواند:
باید که جمله جان شوی تالایق جانان شوی
گرسوی مستان میروی مستانه شو مستانه شو
اجتماعی که تجربه تاریخ یکصد ساله ایران را درخود داشت. صداقت و شجاعت سرداران مشروطه، هوشیاری و قاطعیت مصدق، پژواک صدای دلاورسردارجنگل، سردارخیابانی، حنیف کبیر، جزنی ها و شکری ها…همه وهمه در جمع تاریخی و ماندگار سالگرد سازمان مجاهدین درشهریورنود وشش درتیرانای آلبانی حضورداشتند!
مهمتر از همه، درخشش زنان مجاهد خلق دررهبری این جنبش سراسری، منسجم وبی نظیردرتاریخ ایران است که پس ازسرنگونی ولایت زن ستیزحاکم برایران، بشریت را یک گام اساسی درمسیرپیشرفت و تکامل اجتماعی و انسانی به پیش پرتاب خواهد کرد.
انتخاب مسئول اولی مجاهدین آنهم برگزیدن یک زن ازمیان هزار زن مجاهد خلق درحالی است که نمایش شکست خورده آخوندها برغم قول وقرارهای دجالگرانه روحانی حتی نتوانست یک زن را بصورت فرمایشی درکابینه داشته باشد.
انتخابات مخفی وعلنی مجاهدین و نشان دادن آن درسیمای آزادی، توطئه های سالیان بوقهای استعماری و دم و دنبالچه های آنان را به چالش طلبید. زنان و مردان مجاهدین در اوج فدا و مسئولیت پذیری در انظار جهانیان مثل همیشه خودشان را خادم ملت دانستند و مدیون شهدا و رنج و شکنج خلق ستمدیده ایران قلمداد کردند. درباره دم و دنبالچه های ستمگران و مدعیان دروغین حمایت از مردم یکبارشاعرتیرباران شده گواتمالا، کاستیلو گفت ونوشت:” روزی خواهد آمد که ساده ترین مردم میهن من روشنفکران ابتر کشوررا استنطاق خواهند کرد وخواهند پرسید، روزی که ملت مانند بخاری کوچک وتنها فرومی مرد!به چه کاری مشغول بودید؟”
وسرانجام اینکه گردهمایی تیرانا آنچنانکه بسیاری وهرکس بزبانی گفتند مانورنهایی وآماده باش برای روز روزها وتعیین تکلیف با حاکمان بی وطن تهران بود.

Print Friendly, PDF & Email