بيانيه زندانيان سياسي زندان گوهردشت كرج و اعلام پايان اعتصاب غذايشان بطور موقت

زندان گوهردشت

ملت شريف ايران
نهادهاي بين المللي و حقوق بشري
همچنان كه استحضار داريد ۴۰ روز از اعتصاب غذاي ما زندانيان سياسي و عقيدتي زندان گوهردشت در اعتراض به سلب حقوق اوليه انساني و رفتارهاي خشن و مغاير كرامت انساني زندانيان مي گذرد.
طي اين مدت از ابتدايي ترين امكانات حتي قانوني زندان و دسترسي به رسيدگي هاي قانوني زندان و دسترسي به رسيدگي هاي پزشكي محروم بوده ايم. اگر چه دست اندركاران و مسئولين زندان و قوه قضائيه سعي در انكار اعتراض و اعتصاب ما داشته اند، اما همچنان بر پيگيري مطالباتمان پاي خواهيم فشرد .
عليرغم اينكه تاكنون هيچكدام از خواسته هاي ما اجابت نشده و كماكان در شرايط غيرانساني زندان بسر مي بريم، ولي بنا به درخواست افراد و گروه هاي اجتماعي و سياسي داخل كشور از جمله فعالان كارگري، زنان ، معلمان، دانشجويان، زندانيان سياسي كنوني و سابق؛ مادران پارك لاله و نيز پارلمانترهاي انگلستان، ايتاليا، آلمان و پارلمان اروپا، سازمان عفو بين الملل و ساير شخصيت ها و نهادهاي حقوق بشري بين المللي و نگراني خانواده هايمان، با احترام و سپاس از حمايت هاي بي دريغتان، از روز جمعه ۱۷ شهريور ماه ۹۶ پس از ۴۰ روز موقتا به اعتصاب غذاي خود پايان مي دهيم و آنرا به روزه سياسي اعتراضي تبديل مي كنيم و چنانچه مطالبات ما محقق نشود مجددا اعتصاب غذا را آغاز خواهيم كرد .
هموطنان شريف ؛
بايد اذعان كنيم ، مقاومت ۴۰ روزه ما در شرايط بسيار دشوار زندان گوهردشت، تنها با حمايت و همدلي و اعلام همبستگي شما ميسر گرديد و ما باور داريم كه تنها در سايه اتحاد همه نيروهاي سياسي و اجتماعي، تحقق آرمان آزادي و برابري امكان پذير خواهد شد .
زندانيان اعتصابي زندان گوهردشت – پنجشنبه شهريور ۹۶

Print Friendly, PDF & Email