تولدی میمون ومبارک:سعید مقصودی

سعید مقصودی

پنجاه ودومین سال تاسیس سازمان مجاهدین خلق را درحالی جشن می گیریم که درسال گذشته وامسال شاهد دواتفاق میمون ومبارک بودیم
.یکی انتقال سالم وسلامت مجاهدین ازلیبرتی به آلبانی بود که رژیم دراین انتقال غافلگیرشدوکوروبورشد وآه افسوس هنوزدرذهن وضمیرش باقی است مرغ ازقفس پریده ودرجای امن وسالم جای گرفته وخیزبزرگ رابرای سرنگون کردن رژیم آخوندی رابرداشته است .اتفاق میمون دیگردر این سال برگزیدن مسئول اول سازمان مجاهدین خواهر مجاهد زهرا مریخی برای دوران سرنگونی اززادگان مریم رهائی بود.این انتخاب درحالی برگذارگردید که مجاهدین دراوج یگانگی بدون شقه وشکاف بودند صفی اززنان شایسته ورها شامل دونسل ازگذشته وحال .معاونین خواهرزهرا متشکل ازنمایندگان دونسل بود نسل اول ازبرجسته ترین زنانی که پروسه طولانی رادرامرمبارزه بارژیمهای شاه وشیخ در سابقه مبارزاتی داشتند وچون فولاد آبدیده شده بودند .نسل دوم اززنانی بودند که علیرغم فاصله سنی که با نسل اول داشتند آنچنان شایستگی لازم رابدست آورده بودند که صلاحیت درخورتوجه پیدا کردند که بعنوان معاونین خواهرزهرا برگزیده شدند .اکنون حنیف کبیرکه بذریگانگی وبالندگی را کاشته بود توسط برادرمسعودوخواهرمریم آبیاری گردید به ثمر نشست وصفی ازخواهران مجاهد تاتهران تشکیل شدوصلاحیت های لازم رابدست آوردند وپرچم مبارزه را دردست گرفتند وهمراه با سایر رزمندگان میروند تا ریش وریشه آخوندا را برکنند آری مجاهدین جوهر فدا وصداقت هستند کوثرند وسرچشمه جوشندگی وبالندگی .بقول ولی اله فیض مهدوی که این روزها روز شهادت اوست ما آغاز کردیم وما تداوم می بخشیم وما پایان میدهیم.
از طرف دیگردراین سال شعبده انتخابات رژیم بود دراوج شقه وشکاف انجام شد ولی فقیه ارتجاع نتوانست ازجناح خودش یک کاندید بی مسئله انتخاب کند او رئسی رابرگزید که ازشریرترین وجنایتکارترین فرد درجریان قتل عام های سال ۶۷ بود.اوسرانجام شکست خورد وبه روباه بنفش تن داد.بن بست ازویژگی های رژیم آخوندی است ابتر است مجموعه ازجنایت کاران وغارت گرانی هستند که ریشه درمردم ندارند ازاول انقلاب ضد سلطنتی حاصلی جزهلاکت حرث ونسل برای مردم ایران نداشته اند .رژیم آخوندی دشمن خود را خوب میشناسد مرگ خود را در آینه وجود مجاهدین می بیند مجاهدینی که درکوره مشکلات وآزمایشات مختلف آبدیده شده وبرای آزادی مردم ایران ازهمه چیزخود گذشته تا این خلق ستمدیده راازشر ونحوست آخوندی نجات دهند.بی شک آنروز فراخواهد رسید که درنبرد آخرین آنان را به زباله دان تاریخ خواهند سپرد .

Print Friendly, PDF & Email