تجمع بیش از هزار نفر از کارکنان مخابرات سراسر کشور در تهران

تجمع بیش از هزار نفر از کارکنان مخابرات سراسر کشور در تهران
صبح امروز یکشنبه ۱۹شهریور۱۳۹۶ بیش از هزار نفر از کارکنان مخابرات روستایی کشور در اعتراض به عدم اجرای قرارداد دائم در مقابل ساختمان مخابرات تجمع اعتراضی انجام دادند.

آنها خواهان عقد قرارداد دائم و طرح طبقه بندی کار هستند. کارکنان مخابرات روستایی از سراسر کشور به تهران آمده اند.

Print Friendly, PDF & Email