حمایت خانواده های زندانیان سیاسی و جانباختگان از زندانیان سیاسی اعتصابی رجایی شهر

جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی و جانباختگان از زندانیان سیاسی اعتصابی در رجایی شهر حمایت کردند. آنها در نامه ای که نسخه ای از آن به کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام رسیده است؛ می نویسند:
عزیزان و یاران در بندمان صدای عدالتخواهی و خواسته های برحقتان را ما و دنیا شنیدیم. ما خانواده های زندانیان سیاسی و جانباختگان از شما و خواسته های بر حقتان  دفاع میکنیم و تلاش میکنیم همانطور که امروز در اثر فشارها و خبر رسانیها، دادستان و مسئولین زندانشان مجبور شدند از شما حرف بزنند، دنیا صدای شما را بشنود. هر چند که با اعتصاب غذا موافق نیستیم و آنرا صدمه به جان و جسمتان میدانیم، اما اینرا هم میدانیم که راه دیگری برای اعتراض ندارید. برایتان آرزوی سلامتی داریم و کنارتان مي ايستيم.

متن نامه:

عزیزان شما را با غیر انسانیترین راه ممکن در بندی دیگر زندانی کرده اند تا صدای حق طلبانه تان را در گلو خفه کنند. به شما یورش بردند و به بدترین و معروفترین بند زندان رجائی شهر، بند ۱۰، منتقلتان کردند که شاید به خیال واهیشان شما را بترسانند تا دست از مبارزه برای احقاق حقوق انسانیتان بردارید.
زهی خیال باطل!!!  عدالتخواهی و خواست داشتن یک زندگی با حرمت انسانی موجی است که اگر جوشید، سدی را توان مقابله با آن نیست.
به خیالشان شما یارانمان را بجائی بردند تا  کسی صدایتان را نشنود و نداند که چه بر شما میگذرد. غافل از آنکه این موج برآمده دنیا را خبر خواهد کرد.
چه میاندیشند آنان که جای معلم ، دانشجو، نویسنده، هنرمند و کارگر را، جدا از جنسیت و سن و سالشان،  زندان میدانند؟
دستگیر میکنند و به زندان میافکنند به بهانه های واهی تا مردم دست از مبارزه برای ابتدا یی ترین حقوق شهروندیشان معادل با استانداردهای کشورهای پیشرفته و  رعایت کرامت انسانیشان، بردارند. دستگیر میکنند و زندان میکنند تا به خیالشان با ایجاد فضای رعب و وحشت، مردم را از اعتراض به شرایط اسفبار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  بازدارند و در خانه هایشان نگهدارند. در زندان با بدترین و غیر انسانیترین روشها و با رعایت نکردن حداقل حقوق یک زندانی و خارج از زندان با فشار، تهدید و دستگیری خانواده های زندانیان،  میخواهند شور و شوق و اشتیاق عدالتخواهی و آزادیخواهی را سرکوب کنند اما اینان غافل از تاریخ مبارزات بر حق مردم در دنیا، برای بقایشان تلاشهای بیهوده میکنند!!
آیا توانستند خبر مهر و موم کردن پنجره هایتان با بلوکهای فلزی را از دنیا پنهان کنند؟ آیا امروز جهان نمیداند که بسیاری از شما در اثر بازداشتهای طولانی و شرایط نامناسب و سخت زیستی دچار بیماریهای گوناگون و بعضا خطرناکید و مسئولان زندان حتی داروهایتان را از شما بسرقت برده و به شما تحویل نمیدهد؟ آیا توانستند از دنیا پنهان کنند که با یورش به بند شما، به بندی منتقلتان کرده اند که توسط بیش از چهل دوربین کنترل میشود؟ آیا توانستند خبر پخش گوشتها و غذای فاسد در بین شما را از چشم جهانیان دور نگه دارند؟ آیا توانستند مانع انتشار خبر تهدید انتقال شما به انفرادی در صورت ادامه اعتصاب غذا شود؟
عزیزانمان با شما امروز چنین رفتار میکنند چون زندانی غیر خودی هستید، چون انسانهای شریف و آزادیخواهی هستید که قلبتان برای مردمی زیر بار فقر له شده، میتپد. چون دلتان پر از درد است برای کودکان کار و خیابان. چون درد ستم مضاعف بر زن، این ” جنس دوم” آزارتان میدهد. چون حتی در بند صدای معلم ، پرستار و کارگر معترض هستید.
نمیتوان صدای آزادیخواهی و عدالت طلبی را با به دربند کشیدن چندین نفر خفه کرد. بی گمان میدانند بذر عدالتخواهی در میان انسانهای شریف و آزادیخواه  دیگر فقط جوانه نیست، ریشه دارد، ریشه ای به تنومندی درخت سرو ناز!!
خواست شما چیست که ژورنالیستهایشان آن را بایکوت میکنند؟ خواسته تان غیرممکن است؟؟ غیرواقعی است؟؟ با حقوق اولیه و ابتدائی یک زندانی در تناقض است؟ یا منفعتشان نمیگذارد گوش شنوا داشته باشند؟  نمایش دیدار از زندان توسط وزرای کشورهای غربی ترتیب میدهند تا ژست انساندوستی و برخورداری از امکانات رفاهی در زندانهایشان بگیرند. اما امروز دنیا میداند که حتی زندانیان هم در ایران  به خودی و غیر خودی تقسیم شده ا ند.
عزیزانمان اگر زندانی خودی بودید در دو ساعت اول اعتصاب غذایتان به خواسته هایتان رسیدگی میشد چون نگران جسم و جانتان که از خون خودشان بود، میشدند. اگر زندانی خودی بودید حداقل امکانات یک زندگی روزمره در اختیارتان بود. زندانی خودی نیستید چون از جنس خودشان نیستید. چون صف شما جدا از صف دزدان، غارتگران و جنایتکارانی است که سالهاست در جهت رسیدن به منافع و بقای حکومت دیکتاتوری و ظالمانه خود، از هیچ جنایتی دریغ نمی‌کنند و دسته دسته جان شیرین فرزندان و عزیزانمان را میگیرند تا بمانند و حکومت کنند.
عزیزان و یاران در بندمان صدای عدالتخواهی و خواسته های برحقتان را ما و دنیا شنیدیم. ما خانواده های زندانیان سیاسی و جانباختگان از شما و خواسته های بر حقتان  دفاع میکنیم و تلاش میکنیم همانطور که امروز در اثر فشارها و خبر رسانیها، دادستان و مسئولین زندانشان مجبور شدند از شما حرف بزنند، دنیا صدای شما را بشنود. هر چند که با اعتصاب غذا موافق نیستیم و آنرا صدمه به جان و جسمتان میدانیم، اما اینرا هم میدانیم که راه دیگری برای اعتراض ندارید. برایتان آرزوی سلامتی داریم و کنارتان مي ايستيم.

جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی و جانباختگان
شهریور۱۳۹۶

Print Friendly, PDF & Email