پيام مادر صادقی به زندانيان سياسی در حال اعتصاب غذا در زندان گوهردشت ازجمله فرزندش حسن صادقی

سلام به فرزندان عزيزم در زندان گوهردشت ،سلام به شما مقاوم كنندگان پرافتخار

با قلبي خونين و چشمی اشكبار از رنجی كه شما فرزندان عزيزم تحمل مي‌كنيد هر لحظه به ياد شما هستم و همراه با همه مجاهدين و اشرف نشانها و مردم ايران، يار و ياور و پشتيبان شما بوده و خواهم بود.

شما با اين مقاومت قهرمانانه، با خامنه‌ای و آخوندهای جنايتكار چنگ در چنگ شده‌ايد و باعث افتخار همه مردم ايران هستيد. به فرزند عزيزم حسن كه طی ۳۸سال حكومت ننگين رژيم آخوندها، عمدتاً در زندان بوده و اكنون چند سال است به جرم برگزاري مراسم ختم براي پدر مجاهدش در زندان است و به ۱۵سال زندان محكوم شده و به‌رغم انواع بيماريها ازجمله وضعيت وخيم چشمش ۳۲روز است كه در اعتصاب غذا به‌سر می برد می گويم به داشتن پسری چون تو افتخار مي‌كنم و از اين كه تسليم اين جانيان نشدی به خودم می بالم.

از همه مردم ايران و از مجامع بين‌المللی می خواهم فرزندان بيگناه ما را از دست اين جانيان و جلادان نجات بدهند.

به خامنه‌اي جنايتكار و همه دژخيمانشان مي‌گويم كه ۳۸ سال عليه مردم ايران و فرزندان ما ظلم و جور و جنايت كرديد ولی مرگ شما نزديك است و مردم و مقاومت ايران به زودی شما را سرنگون مي‌كنند.

مادر صادقي ۸ شهريور۱۳۹۶

Print Friendly, PDF & Email